Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova
Adresa : Str. Brazda lui Novac, nr. 4, Craiova
Telefon : 0251 59 82 65

Misiunea Facultăţii de Management Financiar Contabil Craiova este de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare procesului de educaţie şi de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă, integrate în circuitul european şi mondial pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Misiunea asumată de Facultate corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi al cercetării, fapt pentru care valorile sale fundamentale sunt:

  1. competenţa profesională;
  2. integritatea morală;
  3. creativitate, dinamism şi personalitate;
  4. armonizarea interesului individual cu cel colectiv;
  5. angajamentul pentru excelenţă;

            Scopul Facultăţii de Management Financiar Contabil este de a asimila standardele europene de educaţie academică, ca fundament al formării unor profesionişti capabili să răspundă provocărilor integrării europene şi globalizării economice şi de a integra educaţia cu cercetarea ştiinţifică, ca premisă a dezvoltării unui corp profesoral de înaltă competenţă.

Obiectivele generale ale Facultăţii:

1.Dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat didactic şi ştiinţific cu  instituţii de specialitate din România şi Uniunea Europeană;

2.Promovarea calităţii şi a eficienţei în procesul de educaţie;

3.Asigurarea unei pregătiri adecvate pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor;

4.Adaptarea programelor de studii la realităţile economice actuale şi la exigenţele pieţei muncii;

5.Implementarea principiilor managementului calităţii în procesul de elaborare şi adaptare a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice.


Obiectivele specifice ale Facultăţii:

1.Formarea continuă a studenţilor şi însuşirea celor mai actuale informaţii în domeniile contabilităţii, finanţe şi bănci şi afaceri internaţionale.

2.Promovarea în procesul didactic a metodelor moderne de predare şi seminarizare folosind tehnologiile IT : proiectarea audio-video, utilizarea platformei de e-learning Blackboard, sisteme de comunicare la distanţă prin computer;

3.Asigurarea materialelor didactice pentru toate disciplinele prevăzute în  planul de învăţământ atât pentru studiile de licenţă cât şi celor  aferente studiilor universitare de masterat.

4.Dezvoltarea centrului de orientare şi consiliere în carieră pentru a asigura o mai bună integrare în muncă a absolvenţilor ;

5.Accesarea programelor de cercetare finanţate de CNCSIS, precum şi de Uniunea Europeană, cu scopul de a obţine surse alternative de finanţare pentru susţinerea planului de cercetare anual;

6.Asigurarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice în  spaţiul academic european, contribuind la creşterea capacităţii de adaptare şi a flexibilităţii acestora în raport cu exigenţele formulate la nivel european.

Decan: Prof. univ. dr. Matei Ion Viorel
Prodecan: Conf. univ. dr. Bondrea Marian
Departamentul Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale Director: Conf. univ. dr. Mihail Cristian Negulescu
Consiliul Departamentului

Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova este parte componentă a Universităţii Spiru Haret Bucureşti, acreditată prin Legea nr. 443/05.07.2002 şi îşi desfăşoară activitatea cu trei programe de studii pentru licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci şi Management şi două pentru master Contabilitate - Audit intern în sistemul public şi privat; Finanţe şi administraţie publică europeană.

Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova îşi începe activitatea cu specializarea Management financiar contabil autorizată pentru funcţionare provizorie prin HG 294/16.06.1997 completată cu HG.442 din 31 iulie 1998, completată de HG nr. 535 din 1 iulie 1999, nr. 696 din 17 august 2000 şi nr. 410 din 25 aprilie 2002. În ultima dintre aceste hotărâri de guvern privitoare la structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, la Universitatea Spiru Haret, specializarea din Craiova figurează cu titulatura de Contabilitate şi informatică de gestiune care înlocuieşte specializarea Management financiar contabil exclusă din nomenclatorul specializărilor. Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune apare autorizată pentru funcţionare provizorie şi în HG 944/2002, HG 693/2003, HG 1082/2003, HG 940/2004, HG 1609/2004. În anul universitar 2005-2006, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune este acreditată şi apare în această stare în HG 676/ 28.06.2007. Tot în HG 676/28.06.2007 apare şi specializarea Afaceri internaţionale cu autorizare de funcţionare provizorie.

În cadrul Facultăţii de Management Financiar Contabil Craiova, începând cu anul universitar 2003 – 2004, prin HG 1082/11.09.2003 este autorizată pentru funcţionare provizorie specializarea Finanţe şi Bănci.

Începând cu anul universitar 2005 – 2006, în virtutea Cartei de la Bologna, asumată şi de către Universitatea Spiru Haret şi ca urmare a prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi a HG 916/11.08.2005, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, pentru specializările Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi Bănci şi Afaceri internaţionale, a trecut la noua formă de organizare a învăţământului superior economic (licenţă, masterat, doctorat), organizând studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani (180 de credite).

Din cele 5 programe de studii ale facultăţii, 4 sunt acreditate respectiv CIG IF, CIG IFR, FB IF şi FB IFR iar Management este autorizată provizoriu. Tot în cadrul  facultăţii funcţionează două programe de masterat acreditate Contabilitate - Audit intern în sistemul public şi privat, Finanţe şi administraţie publică europeană.

În prezent, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova din cadrul Universităţii Spiru Haret funcţionează în cadrul imobilelor situate în str. Brazda lui Novac nr.4 şi str. Vasile Conta nr.4, deţinute în proprietate de către Universitatea Spiru Haret. Clădirile dispun de săli de curs şi de seminar, laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generaţie (calculatoare electronice cu soft-uri corespunzătoare cu licenţă, mijloace moderne de sonorizare, videoproiectoare şi laptop-uri), 3 laboratoare de cercetare(laborator de finanţe, laborator de contabilitate şi un laborator  de limbi străine) o bibliotecă adecvată şi 2 săli de lectură.

Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova se prezintă ca o structură complexă, care este capabilă să atingă standarde de performanţă în principalele domenii de activitate: educaţie, cercetare, activităţi cu caracter administrativ.

Studenţii Facultăţii reprezintă o comunitate activă, deosebit de numeroasă, la acest moment fiind prestate servicii academice către un număr de peste 300 de studenţi.

În cadrul Facultăţii îşi desfăşoară activitatea 24 cadre didactice(22 cu normă de bază şi 2 asociate), bine structurate pe funcţii didactice şi grupe de vârstă, precum şi un număr de 8 cadre auxiliare şi personal nedidactic.

La nivelul Facultăţii pe linie de cercetare ştiinţifică funcţionează Centrul European de Studii Manageriale in Administrarea Afacerilor - CESMAA

Centrul European de Studii Manageriale in Administrarea Afacerilor - CESMAA, este o unitate academica de cercetare, fără personalitate juridică, organizată în cadrul Facultăţii de Management Financiar Contabil a Universităţii Spiru Haret, constituită în vederea concentrării şi valorificării experienţei profesionale a cadrelor didactice şi cercetătorilor, având activitatea axată în domeniile cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, instruire, perfecţionare şi colaborare ştiinţifică cu alte organisme din ţară şi din străinătate. 

Prin demersurile întreprinse, Facultatea, prin Centrul de Cercetare CESMAA, a încheiat un acord de colaborare cu Societatea Ştiinţifică de Management din România (SSMAR).

De asemenea, începând cu 01.10.2013, datorită demersurilor întreprinse în cursul anului universitar 2012-2013, Facultatea a devenit membru asociat AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România).Olimpiade studentesti - AFER