Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii
Adresa : Soseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureşti
Telefon : 021 334 01 02 (direct secretariat) ; 021 334 44 19, 021 334 47 23 - interior 150, 151 - Secretariat ; 021 334 44 19, 021 334 47 23 - interior 152 - Decanat

Obiectivul principal al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării este acela de a forma buni specialişti în domeniul Ştiinţelor Comunicării. 

Decan: Prof. univ. dr. Sofia Bratu
Prodecan: Conf. univ. dr. Silviu Serban
Sef catedra: Conf. univ. dr. George Lăzăroiu
Departamentul Jurnalism şi Ştiinţele comunicării Director: Conf. univ. dr. Lăzăroiu George
Consiliul Departamentului

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, componentă a Universităţii Spiru Haret, provine din Facultatea de Filosofie şi Jurnalism, înfiinţată în anul 1991, cu specializarea Filosofie-Jurnalism şi acreditată conform Legii nr. 443/9.VII.2002, prin care a fost acreditată Universitatea Spiru Haret, şi prin Hotărârea de Guvern nr. 944/2002, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 675/11.IX.2002.

În Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (FJŞC) se organizează cursuri pentru două programe de studii de licenţă şi pentru un program de studii de masterat:

        

NIVEL I – LICENŢĂ - CU FRECVENŢĂ

JURNALISM – 100 de locuri – program acreditat - conform HG nr. 580/2014, publicată în M.O. nr. 527/16.07.2014.

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE - 60 de locuri - program autorizat - conform HG nr. 580/2014, publicată în M.O. nr. 527/16.07.2014.

 

                                                      NIVEL I - LICENŢĂ - CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

JURNALISM – 100 de locuri – program acreditat - conform HG nr. 580/2014, publicată în M.O. nr. 527/16.07.2014.

 

NIVELUL II – MASTERAT - CU FRECVENŢĂ

MASS-MEDIA ŞI COMUNICAREA – 50 de locuri - program acreditat conform HG 582/2014, publicat în M.O. nr. 538/21.07.2014.

 

Încă din primul an de funcţionare, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi-a propus să realizeze o pregătire profesională, ştiinţifică şi practică de performanţă a studenţilor săi, astfel încât aceştia să se integreze rapid pe piaţa muncii.

În acest context, facultatea şi-a stabilit o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică şi îşi asumă rolul fundamental în formarea specialiştilor în domeniul de studii de licenţă Ştiinţe ale comunicării, în acord cu cerinţele, prezente şi de perspectivă, formulate de societatea românească în continuă evoluţie către valorile europene recunoscute.

            Misiunea asumată se adresează absolvenţilor învăţământului preuniversitar care doresc să se pregătească pentru a deveni specialişti în domeniul jurnalismului, comunicării, relaţiilor publice, publicităţii într-un mediu universitar performant.

         Misiunea didactică de formare a specialiştilor în domeniul jurnalismului, comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii vizează atât formarea profesională prin studii de licenţă, cât şi formarea continuă prin studii universitate de masterat şi în perspectivă şi de doctorat.

Misiunea de cercetare ştiinţifică vizează aspectele formării competenţelor de realizare a unor cercetări şi studii prin antrenarea studenţilor, sub îndrumarea cadrelor didactice, la activitatea de cercetare a facultăţii, în cadrul Centrului propriu de cercetare ştiinţifică, prin participarea lor la conferinţe naţionale/internaţionale, sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi valorificarea rezultatelor cercetării în revista „Analele Universităţii Spiru Haret”, unde au o rubrică proprie.

***

            Pentru realizarea obiectivului principal al facultăţii -- evocat mai sus -- este necesară îndeplinirea altor obiective subordonate. Aceste OBIECTIVE sunt: · îmbunătăţirea conţinutului planului de învăţământ, în acord cu cerinţele sociale şi în contextul evoluţiei învăţământului superior românesc de integrare în context european potrivit procesului Bologna; · îmbunătăţirea tehnologiei didactice de predare-învăţare-formare prin ameliorarea conţinutului activităţilor didactice şi perfecţionarea metodologiei de predare - evaluare şi integrare a studenţilor în activităţile didactice şi educative; · modernizarea şi dezvoltarea continuă a bazei materiale necesară desfăşurării procesului didactic în concordanţă cu exigenţele misiunii asumate; · perfecţionarea continuă a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor; · orientarea acesteia către aspectele fundamentale ale domeniului Ştiinţelor comunicării; · diversificarea conţinutului şi a studiilor de aprofundare astfel încât să se atingă parametrii superiori ai opţiunilor studenţilor şi cerinţelor pieţii privind formarea specialiştilor în mass-media şi în domeniul comunicării şi relaţiilor publice.

Realizarea acestor obiective asigură pregătirea de specialiști și încadrarea lor în piaţa muncii, în profesii care corespund unor clasificări la nivel european (conform COR, subgrupele majore 123 şi 124, respectiv clasificarea ocupaţiilor din România). De altfel, numeroşi absolvenţi de-ai noştri lucrează în diverse instituții și posturi importante, cum sunt: · jurnalişti în toate tipurile de mass-media; · specialişti în comunicare; · specialişti în servicii de publicitate · specialişti în relaţii publice; · manageri de activităţi media · manageri în administrația publică · cadre didactice în învăţământul superior, preuniversitar şi asimilaţi.

În acest scoop, la sfârşitul ciclului de învăţământ, ne propunem ca absolvenţii noştri să aibă următoarele COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI:

Competente profesionale pentru specializarea Jurnalism

C1. Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor si cunostintelor de specialitate din domeniul  stiintelor comunicării

C2. Utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare (NTIC)

C3. Descrierea tipurilor diferite de audienta/public implicate în comunicare

C4. Managementul informatiei de presa

C5. Identificarea si utilizarea elementelor specifice de deontologie si de responsabilitate sociala a jurnalistului

C6. Productia unui continut jurnalistic (text, video, audio si foto) pentru toate tipurile de media

Competente transversale

CT1. Rezolvarea în mod realist – cu argumentare atât teoretica, cât si practica – a unor situatii profesionale uzuale, în vederea solutionarii eficiente si deontologice a acestora

CT2. Aplicarea tehnicilor de munca eficienta în echipa multidisciplinara cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesionala în scopul insertiei si a adaptarii la cerintele pietei muncii

Competente profesionale pentru specializarea Comunicare si Relatii publice

C1 Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării

C2 Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)

C3 Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice

C4 Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice

C5 Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare

Competente transversale

CT1Rezolvarea în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele pieţei muncii