Facultatea de Sociologie - Psihologie
Adresa : Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucuresti, Bucureşti
Telefon : 021 255 60 94 ; 021 255 60 95 ; Fax: 021 255 60 96

Obiectivele generale ale Facultăţii de Sociologie – Psihologie:

-          promovarea, într-un sistem integrat de predare – învăţare – evaluare şi cercetare, a unei pregătiri complexe şi durabile a studenţilor şi masteranzilor în spiritul valorilor şi tradiţiilor umaniste autohtone şi europene;

-          dezvoltarea, diversificarea şi eficientizarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii educaţionale şi de cercetare din ţară şi din străinătate, dar şi cu alte instituţii şi organizaţii;

-          conferirea de valenţe europene procesului educaţional şi cercetării ştiinţifice, centrate pe calitate şi performanţă, care să certifice aşteptările absolvenţilor şi să le confere şansa ocupării unei poziţii sociale şi profesionale corespunzătoare;

-          promovarea şi dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale cadrelor didactice şi studenţilor; creşterea vizibilităţii corpului profesoral al facultăţii, atât pe plan intern, cât şi extern.

Obiectivele specifice ale Facultăţii de Sociologie – Psihologie:

-          promovarea calităţii în procesul instructiv – educaţional şi în cercetarea ştiinţifică;

-          actualizarea programelor de studii şi a suporturilor didactice;

-          promovarea în procesul didactic a metodelor şi mijloacelor moderne de predare (audio-video) şi utilizarea tehnologiilor IT (platforma E-learning Blackboard);

-          asigurarea permanentă a materialelor didactice pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, atât pentru studii de licenţă, cât şi pentru studiile de masterat;

-          colaborarea cu Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.) pentru a asigura o mai bună orientare şi integrare a studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor pe piaţa muncii;

-          accesarea programelor de cercetare finanţate din fonduri naţionale sau internaţionale, cu scopul realizării Planului de cercetare ştiinţifică al Facultăţii şi susţinerii Strategiei de cercetare ştiinţifică 2007 – 2013.

Decan: Conf. univ. dr. Beatrice Manu
Prodecan: Lector univ. dr. Mihaela Ţuţu
Prodecan: Asist. univ. drd. Banica Loredana
Departamentul Sociologie - Psihologie Director: Conf. univ. dr. Danciu Bogdan
Consiliul Departamentului
Facultatea de Sociologie-Psihologie a fost înfiinţată în 1991, ca structură academică în cadrul Universităţii Spiru Haret. În conformitate cu prevederile Legii 88/1993 şi H.G. nr. 1371, publicată în „Monitorul Oficial”, nr. 340 din 11 decembrie 1996, Facultatea a fost autorizată să funcţioneze provizoriu. În 2003, prin H.G. nr. 693 din 12 iunie, publicată în „Monitorul Oficial al României”, nr. 446 din 30 iunie 2003, Facultatea a fost acreditată, primind şi dreptul de organizare autonomă a examenelor de licenţă. Ca urmare a reorganizării, în anul 2005, a sistemului de învăţământ universitar din România şi în virtutea H.G. nr. 88 din 10 februarie acelaşi an, Facultatea de Sociologie-Psihologie poate organiza studii universitare de licenţă cu o durată de 3 ani şi programe masterale cu o durată de 2 ani.Prin H.G. nr. 943/2009 publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009 este aprobată lista specializărilor şi programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu la Universitatea Spiru Haret. În HG nr. 69/2013, completare la H.G. nr.707/2012, respectiv HG nr. 493/2013 şi H.G. nr. 581/2013, specializarea Psihologie apare în Nomenclatorul de domenii şi programe de studii  acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu cu precizarea numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare si formă de învatamânt precum şi a numarului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi.
Facultatea de Sociologie-Psihologie a fost organizată şi funcţionează în concordanţă cu legislaţia naţională: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legea nr. 250 din 2009 privind aprobarea O.U. a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, art. 70, al. 3; Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U. a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii învăţământului; Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă elaborată de ARACIS, publicată în „Monitorul Oficial”, nr. 865/2006; H.G. nr. 404 din 29 martie 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3617 din 2006 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile; Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3315 din 2008 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat pentru anul universitar 2008-2009 etc. De asemenea, Facultatea de Sociologie-Psihologie este organizată şi funcţionează în conformitate cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior şi cu cele înscrise în Carta Procesului Bologna, precum şi cu prevederile stipulate în hotărârile Senatului şi Cartei Universităţii      Spiru Haret (aprobată de Senatul universitar în data de 27 septembrie 2007, modificată şi avizată ulterior la data de 15.06.2011 şi înregistrată la MECTS cu nr. 1066/DGJ/15.06.2011).
Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a membrilor facultăţii se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de etică universitară, ce cuprinde dispoziţii normative aplicabile tuturor membrilor comunităţii Universităţii Spiru Haret. Din Codul de etică universitară derivă drepturi şi obligaţii, precum şi modul cum sunt apărate libertăţile academice ale autonomiei universitare şi ale integrităţii etice. Prin urmare, Universitatea dispune de practici şi mecanisme clare şi eficiente pentru aplicarea prevederilor Codului în ceea ce priveşte activităţile de conducere, cercetare, predare sau evaluare.
Sediul Facultăţii de Sociologie-Psihologie se află pe Str. Fabricii, Nr. 46G, sector 6, Bucureşti, telefon 021/4551144, fax 021/2556096, e-mail ushsp@spiruharet.ro, web-site: www.spiruharet.ro.

La nivelul Facultăţii funcţionează două specializări, Sociologie şi Psihologie, în concordanţă cu normele privind absolvirea studiilor universitare de licenţă.
În conformitate cu prevederile OUG 75/2005 aprobată prin Legea 87/2006 şi cu Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performnaţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Facultatea de Sociologie-Psihologie a fost supusă, în anul 2011, procesului de evaluare periodică. În urma evaluării, cele două programe de studii universitare de licenţă, respectiv Psihologie şi Sociologie, învăţământ cu frecvenţă, au primit avizul ARACIS de menţinere a acreditării. De asemenea, în anul 2013 a fost autorizată să funcţioneze forma de învăţământ cu frecvenţă redusă pentru cele două specializări ale Facultăţii.
În cadrul Facultăţii de Sociologie-Psihologie sunt acreditate să funcţioneze şi patru programe de studii universitare de masterat: Psihologie judiciară şi victimologie, Psihologie clinică şi intervenţie psihologică (în domeniul Psihologie), respectiv Management organizaţional şi al resurselor umane şi Familia în societatea contemporană (în domeniul Sociologie).
Alegerea membrilor structurilor de conducere la nivelul Facultăţii se desfăşoară în conformitate cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor structurilor de conducere la nivelul Senatului universitar, Consiliilor facultăţilor, selectarea prin concurs a decanilor, numirea prorectorilor, prodecanilor şi a directorului general administrativ în cadrul Universităţii Spiru Haret. Conducerea Facultăţii de  Sociologie - Psihologie este asigurată de către: Consiliul Facultăţii - cu funcţie decizională şi deliberativă şi Decanul - cu funcţie executiv-operativă. Consiliul Facultăţii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile conferite de Carta Universităţii Spiru Haret şi în baza unui program în care sunt cuprinse aspecte relevante ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică.
În baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Hotărârii Senatului universitar nr. 123/05.09.2012, în Facultatea de Sociologie-Psihologie funcţionează Departamentul de Sociologie-Psihologie. Ca urmare a prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor structurilor de conducere la nivel de Departament în Universitatea Spiru Haret şi a Hotărârii Senatului universitar nr. 146/26.09.2012, Departamentul este condus de un director - care asigură managementul şi conducerea operativă a departamentului - şi de Consiliul Departamentului - ca structură de conducere la nivelul departamentului.
Consiliul Facultăţii şi Consiliul Departamentului sunt sprijinite în activitatea de proiectare şi evaluare a calităţii procesului educaţional la nivelul celor două specializări de către Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii a Facultăţii. Comisia funcţionează atât în baza Manualului de management al calităţii, a Regulamentelor şi Metodologiilor şi a Procedurilor operaţionale, aprobate de către Senatul universitar, cât şi a Planului de activitate, validat la începutul anului universitar de către Consiliul Facultăţii.
Alături de Consiliul Facultăţii şi Consiliul Departamentului, funcţionează, în conformitate cu Carta Universităţii Spiru Haret, şi Comisia de Audit Intern, care organizează procedura de auditare internă, astfel încât să existe certitudinea că angajamentele pe care instituţia şi le-a asumat sunt respectate riguros, în condiţii de transparenţă publică.

Programele de studii ale Facultăţii, planurile şi strategiile de cercetare, supuse periodic analizei Consiliului Facultăţii, reflectă deschiderile spre spaţiul european al cunoaşterii academice şi ştiinţifice. În acest fel, misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată de Facultate se justifică prin elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu Nomenclatorul naţional de calificări şi se raportează la obiectivele de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi profesionale naţionale şi europene.

În structura Facultăţii sunt incluse şi serviciile administrative, tehnice, secretariat, casierie, arhivă, registratură, librărie şi bibliotecă.
Evidenţa activităţii profesionale a studenţilor se face în conformitate cu prevederile legale, documentele utilizate (cataloage, registre matricole, diplome, supliment la diplomă etc.) fiind cele omologate. Activitatea de secretariat este asigurată de un secretar şef (cu studii superioare) şi de patru secretare, care oferă informaţiile necesare studenţilor şi masteranzilor cu privire la desfăşurarea activităţilor didactice şi rezolvă operativ solicitările de natură administrativă ale acestora. Secretariatul gestionează activitatea profesională a studenţilor prin programul University Management System, componentă de şcolaritate a platformei Academis.
Gestiunea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ revine unui director administrativ, iar buna funcţionare a laboratoarelor este asistată de specialişti proprii ai Facultăţii, precum şi de specialişti ai Departamentului IT al Universităţii Spiru Haret.

Misiunea fundamentală asumată de Facultatea de Sociologie-Psihologie constă în a oferi şi asigura pregătirea şi formare profesională a studenţilor şi masteranzilor în specializările Sociologie şi Psihologie, la cel mai înalt nivel de competenţa, în spiritul valorilor europene, al tradiţiilor umaniste şi în concordantă cu standardele actuale ale dezvoltării ştiinţifice, cu cerinţele reclamate de statutul României ca ţara membră a U.E. si cu exigenţele pieţei muncii interne şi externe. Pregătirea studenţilor şi masteranzilor de la cele două specializări ale Facultăţii urmăreşte atât formare fundamentală informativă, cât şi dezvoltarea abilităţilor necesare practicării sociologiei, respectiv psihologiei, în concordanţă cu standardele ştiinţifice şi profesionale actuale şi promovarea interdisciplinarităţii.