Facultatea de Arte
Adresa : Șoseaua Berceni, nr. 24, sector 4, Bucureşti
Telefon : 021 3171901
           Programele de studii de licenţă Pedagogie muzicală – forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) – au ca principală misiune didactică pregătirea viitorilor profesori de muzică din învăţământul gimnazial şi preuniversitar, dar şi de specialişti pentru multe dintre instituţiile de cultură ce au legătură cu formarea şi specializarea tinerilor cu aptitudini şi talent muzical.
Decan: Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac
Prodecan: Conf. univ. dr. George Grigore
Departamentul Arte Director: Conf. univ. dr. Sorin Lerescu
Consiliul Departamentului

Facultatea de Arte este continuatoarea Facultăţii de Muzică înfiinţată în anul 1991, în cadrul Universităţii Spiru Haret.
             În anul 2010, prin fuziunea cu Facultatea de Teatru, a luat naştere Facultatea de Arte.
             În anul universitar 2014-2015, Facultatea de Arte va funcţiona cu programul de studii
Pedagogie muzicală – învăţământ cu frecvenţă (IF), cu 60 de locuri, şi Pedagogie muzicală – învăţământ fără frecvenţă (IFR), cu 50 de locuri, punând în valoare experienţa şi vizibilitatea sa în contextul învăţământului vocaţional românesc. 
             Facultatea de Arte îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe de studii acreditate.
             Durata studiilor este de 3 ani, echivalentă cu obţinerea a 180 de credite transferabile în sistem european,
  la care se adaugă 10 de credite pentru examenul de licenţă şi Lucrarea de diplomă.
             În cadrul Facultăţii de Arte funcţionează şi programul de studii universitare de master,  Artă Muzicală.
             Toate cele trei programe de studii sunt acreditate şi aprobate prin Hotărâri ale Consiliului ARACIS şi prin Hotărâre de Guvern.
            Contextul instituţional remarcabil, baza materială modernă şi polifuncţională, permit abordări educaţionale şi de predare a cunoştinţelor din perspective sincretice şi interdisciplinare.
            Există de asemenea, în Facultatea noastră, posibilităţi de experimentare şi aplicare practică a cunoştinţelor teoretice dobândite la orele de curs. Acestea conferă Facultăţii de Arte din Universitatea Spiru Haret un loc distinct în sistemul naţional de învăţământ superior privat.
            Prin misiunea sa didactică şi de cercetare, Facultatea de Arte pune în prim-plan valorile artistice, subliniind totodată trăsăturile de creativitate ale tineretului studios.
            În Facultatea de Arte disciplinele din Planul de învăţământ sunt predate de compozitori, muzicologi, artişti lirici, dirijori, instrumentişti de recunoscută valoare, dedicaţi formării tinerei generaţii în domeniul învăţământului superior muzical românesc.
            O preocupare permanentă a Facultăţii noastre este dezvoltarea modulelor de măiestrie artistică în domeniul Muzică (compoziţie, muzicologie, canto, pian, interpretare instrumentală), care să permită o formare complexă şi nuanţată a absolvenţilor acestei specializări.
            Programa analitică conţine atât discipline fundamentale: Istoria muzicii, Teoria muzicii, Armonie, Contrapunct, Forme  muzicale, Folclor muzical, cât şi discipline de specialitate:  Canto, Pian, Dirijat, precum şi discipline complementare, opţionale şi facultative.
            Dupa susţinerea examenului de licenţă, studiile pot fi continuate la programul de studii universitare de master,  Artă Muzicală, cu durata de 2 ani, cu obţinerea a 120 de credite transferabile. Parcurgerea acestui program de studii permite aprofundarea competenţelor dobândite anterior, punând un accent deosebit pe componenta de cercetare în domeniul educaţiei muzicale.
             Absolvenţii noştri de la programul de studii universitare de licenţă Pedagogie muzicală şi de  la cel de studii universitare de master Artă Muzicală, pot beneficia de bune oportunităţi de angajare în domeniul artistic şi în cel al instituţiilor de cultură: profesori de muzică, dirijori de formaţii  vocale, corale, instrumentale, redactori şi realizatori radio-TV, maeştri de sunet, regizori muzicali, artişti lirici, solişti de  muzică uşoară şi de muzică populară.


Centrul de Cercetare şi Creaţie Artistică al Facultăţii de Arte (CCSCA)
ccsca.wordpress.com

Analele Universităţii Spiru Haret - Seria Arte, revista ştiinţifică a Facultăţii de Arte
aushm.wordpress.com

Posturile de televiziune şi de radio ale Universităţii Spiru Haret: TVH şi HFM2.0
tv-h.ro

Revista Opinia Naţională şi Editura Fundaţiei România de Mâine
www.facebook.com/opinianationala
www.edituraromaniademaine.ro

Biblioteca Facultăţii de Arte
www.spiruharet.ro/Facultatea de Arte