Faculty of Accounting and Financial Management, Craiova
Address : 4 Brazda lui Novac Str., Craiova
Phone : 021 455 10 55 Decanat, 021 455 10 56, 0251 59 82 65 Secretariat ; Fax: 0251 59 82 65

Finante si administratie publica europeana

Facultatea de Management Financiar Contabil- Craiova isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011,  avand invatamant cu frecventa si invatamant cu frecventa redusa, cu durata de trei ani, in sistem Bologna.

Facultatea de Management Financiar Contabil-Craiova este parte componenta a UNIVERSITATII “SPIRU HARET’’Bucuresti, universitate acreditata prin Legea 443 din 05.07.2002.

            In cadrul Facultatii de Management Financiar Contabil Craiova functioneaza Programul de studii universitare de licenta – Finante si banci, acreditat conform HG 493/22 iulie 2013, domeniul fundamental de licenta: finante.

            In cadrul acestui Program de studiu acreditat, functioneaza Programul de master- Finante si administratie publica europeana, acreditat conform HG 581/08 august 2013

               Tipul Programului de master Finante si administratie publica europeana este de profesonalizare.

            Scopul programului de masterat „Finanţe şi administraţie publică europeană" este acela de a dezvolta competenţele masteranzilor în vederea activării lor, în domeniul finanţelor publice europene, administraţiei publice şi instituţiilor publice aflate în interrelaţie cu instituţii publice din cadrul altor state din Uniunea Europeană.

        Misiunea programului de master este aceea de a aprofunda înţelegerea conceptelor şi domeniilor pe care le acoperă acest modul, legăturile şi complementaritatea dintre finanţe, administraţie publică, instituţiile publice şi alte entităţi economice. Pentru realizarea misiunii stabilite, se va acţiona în următoarele direcţii:

-  dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor practice de a aplica soluţii eficiente, bazate pe buna cunoaştere şi înţelegere a procedurilor, standardelor  şi tehnicilor specifice finanţelor şi administraţiei publice europene şi astfel creşterea valorii absolvenţilor învăţământului superior pe piaţa muncii;

-  dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică a absolvenţilor săi, de a fundamenta ştiinţific, strategii de eficientizare a folosirii banilor publici pe baza unor informaţii relevante, actuale şi cât mai complete despre mediul economico-social;

-  promovarea profesionalismului în domeniu prin dezvoltarea resurselor umane specializate, competitive la  nivel european.

            Obiectivul principal al programului este de a pregăti specialişti pentru o carieră profesională atât în cadrul sistemului finanţelor şi administraţiei publice naţionale, cât şi în administraţia publică europeană, în domeniile:  finanţe publice europene, mecanisme şi managementului administraţiei publice, gestiunea financiar contabilă în administraţia publică şi cea a riscurilor  financiare, finanţarea dezvoltării regionale, politici bugetare, fiscale şi politici europene, managementul în administraţia publică.

            Posibilităţile de angajare după absolvire se regăsesc în nomenclatorul naţional de calificări. Printre acestea se regăsesc:

 Administrator public; Agent de dezvoltare; Consilier administraţia publică; Consilier armonizare legislativă; Consultant în administraţia publică; Expert administraţia publică; Expert armonizare legislativă; Inspector de specialitate în administraţia publică; Manager proiect; Referent de specialitate în administraţia publică; Reglementator; Cercetător de dezvoltare comunitară; Consilier afaceri europene; Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională; Inspector de specialitate în administraţia publică; Manager proiect.

            Perspectivele programului de masterat, sunt certe deoarece acesta invită la un dialog prospectiv şi creativ, care tratează în egală măsură şi modalităţile prin care se poate ajunge la o conlucrare fructuoasă între specialiştii români şi cei din statele Uniunii Europene.

Programul de masterat conferă absolvenţilor nivelul de studii ISCED 7 din Standardele internaţionale de clasificare a studiilor şi pune bazele studiului aprofundat ciclul III Doctorat în specializările dobândite.

La nivelul statelor membre ale Uniunii Europene se pune un accent tot mai mare pe  perfecţionarea funcţionarilor publici, existând concepţia că un sistem puternic de perfecţionare a funcţionarilor publici este deosebit de important în asigurarea dezvoltării unor înalte standarde profesionale şi de performanţă, precum şi a păstrării personalului din serviciul public la acelaşi nivel cu schimbările care au loc frecvent în mediul înconjurător.

În conformitate cu premisele perfecţionării funcţionarilor publici şi cu normele impuse de Uniunea Europeană, calitatea funcţionarilor din finanţele şi administraţia publică va avea un impact major în mediul socio-economic din România, astfel că, absolvenţii acestui modul de masterat vor putea să acceadă cu uşurinţă la obţinerea unui statut de funcţionar corespunzător cu cerinţele europene.

Acest fapt este în concordanţă cu strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici care depun eforturi susţinute pentru formarea şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici.