Faculty of Financial-Accounting Management
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest
Phone : 021 455 10 42 Decanat, 021 455 10 43, 021 316 97 85 ; 021 316 97 86 - interior 110, interior 115 ; 021 316 97 88 ; 021 316 97 89 Secreatariat ; Fax: 021-316 97 92

Audit Financiar- Contabil

Obiectivul programului de studii universitare de masterat, Audit financiar- contabil este de a asigura o pregătire academică solidă şi performantă în domeniul auditului public intern şi extern, auditului intern al entităţilor economice, auditului financiar-statutar, prin aplicarea  standardelor de audit naţionale şi internaţionale, compatibilă cu cea asigurată de universităţi europene de prestigiu, în condiţiile utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în conformitate cu Standardele de Audit in vigoare ale Camerei Auditorilor Financiari din România.

Concret, misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se referă la :

·   formarea de specialişti în domeniul economic, competitivi pe piaţa internaţională a muncii;

·   perfecţionarea procesului instructiv-educativ al studenţilor;

·   promovarea unei cercetări ştiinţifice de profil, competitivă pe plan naţional şi internaţional;

·   realizarea unui transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul de afaceri. 

Programul de studii de masterat Audit financiar- contabil este un program de profesionalizare. Programul este orientat spre conjunctura actuală a pieţei europene, pentru a asigura cursanţilor dezvoltarea unor abilităţi practice care să le permită accesul ca specialişti, pe bază de egalitate de şanse cu tinerii din Europa, în mediul concurenţial European.

Integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană pune firmele româneşti în faţa unor noi provocări şi oportunităţi ce nu pot fi valorificate decât printr-o cunoaştere atentă a realităţii. În acelaşi timp, pentru a răspunde cerinţelor de restructurare a învăţământului economic superior impuse prin Convenţia de la Bologna, programul de masterat Audit financiar-contabil facilitează specialiştilor cu pregătire superioară posibilitatea de a cunoaşte cadrul conceptual şi practic al contabilităţii, conferă participanţilor oportunitatea de a dobândi aptitudini şi competenţe de auditor financiar- contabil.

La intocmirea planului de învăţământ al programului de master supus evaluării în vederea acreditării, Audit Financiar-Contabil, s-a avut in vedere compatibilizarea, într-o cât mai mare măsură a acestuia, cu planurile de invăţământ ale programelor de master similare sau asemănătoare  ale unor universităţi/facultăţi de prestigiu din ţara  şi din Uniunea Europeană 

Programul de studii de masterat Audit financiar- contabil vizează dobândirea de către masteranzi a unor competenţe generale (competenţe de cunoaştere, competenţe funcţionale) şi competenţe de specialitate cu referiri la abilităţi cognitive, deprinderi profesionale în domeniul auditului financiar- contabil, cum ar fi: capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor din domeniul auditului financiar- contabil; capacitatea de a investiga şi analiza, prin utilizarea metodelor specifice de cercetare, a proceselor şi fenomenelor financiare la nivelul organizaţiilor;  abilitatea de a diagnostica economic - financiar firme de comerţ, turism, servicii, producţie şi de a fundamenta decizii de investiţii şi decizii financiare; aprofundarea abilităţilor de informatică de gestiune specifică profesionistului financiar contabil; abilitatea de a elabora studii şi proiecte de contabilitate, audit, management, evaluare, informatică de gestiune etc.; dezvoltarea unor aptitudini pentru realizarea analizei şi interpretării realităţilor din firmele româneşti, în spiritul principalelor sisteme de contabilitate.