Faculty of Marketing and International Business
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest
Phone : 021 455 10 40 Decanat, 021 455 10 41, 021 316 97 93 ; 021 316 97 85 ; 021 316 97 86 ; 021 316 97 88 ; 021 316 97 89 Secretariat ; Fax: 021 316 97 93

Marketingul şi managementul serviciilor [Nou!]

Obiectivele generale ale programului de masterat constă în :
 promovarea calităţii şi eficienţei în procesul de educaţie ;
 dezvoltarea durabilă a sistemului socio-economic naţional, pe termen lung, prin transferul şi valorificarea cunoştinţelor;
 susţinerea accesului absolvenţilor la multiple oportunităţi existente pe piaţa muncii, româneşti şi europene, prin asigurarea unei pregătiri adecvate în domenii de larg interes;
 conectarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor Uniunii Europene prin dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat, atât cu instituţii naţionale, cât şi internaţionale;
 integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;
 stimularea activităţii de performanţă în învăţământul superior economic, la nivelul Comunităţii Europene;
 atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească dorinţa perfecţionării continue (life-long learning);
 adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii în care trăim şi la evoluţia structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european.

·         Programul de masterat Marketingul şi Managementul Serviciilor urmăreşte formarea şi perfecţionarea masteranzilor într-un domeniu cu o dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani, cel al serviciilor. Profesionalizarea într-un astfel de domeniu poate constitui o variantă de succes pentru persoana care va trăi şi munci într-o lume globalizată şi globalizantă, care se confruntă cu o cerere din ce în ce mai mare de servicii.

Programul de studii universitare de masterat intitulat MARKETINGUL ŞI MANAGEMENTUL SERVICIILOR se organizează şi se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale din Bucureşti, Programul de studii (specializarea) MARKETING, cursuri cu frecvenţă (IF), cu durata de patru semestre, modalitatea de finanţare: cu taxă.
Programul de studii universitare de masterat „Marketingul şi Managementul Serviciilor ” va reprezenta ciclul II al studiilor universitare (studii de masterat) - o continuare firească a ciclului I de licenţă, pentru absolvenţii programelor de studii de licenta din domeniu. Programul de master este un program de profesionalizare în acest domeniu.