Faculty of
Address : 24 Șoseaua Berceni, District 4, Bucharest
Phone : Secretariat: 021. 455.10.38, 021.334.44.19/ ; Prodecan: 021.455.10.37/ ; Decan: 021.455.10.36/ ; Fax: 021.334. 52.63

Criminal justice sciences


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ BUCUREŞTI

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - CICLUL II BOLOGNA

SPECIALIZAREA ŞTIINŢE PENALE


 PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER

ŞTIINŢE PENALE


1. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PROGRAMULUI DE MASTER 

Programul universitar de studii ale este organizat în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale celorlalte acte normative aplicabile în domeniu.

Programul de studiile Ştiinţe penale este acreditat de ARACIS şi este prevăzut, în anii anteriori, în următoarele acte normative:

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5224/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 31 august 2011;

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4945/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 9 august 2012, Anexa 3, pct.6, nr.crt. 2;

- HG nr. 581/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 8 august 2013, Anexa 2, pct.6, nr.crt.15/1.

- HG nr. 582/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 21 iulie 2014, Anexa 2, pct.6, nr.crt. 4/3, modificată prin HG nr.827/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 6 octombrie 2014, Anexa 2, pct.6, nr.crt. 4/4.

Programul este organizat pentru forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi are durata a 2 semestre – 60 credite ECTS. 

2. MISIUNEA PROGRAMULUI DE MASTER

Pregătirea masteranzilor în domenii de noutate ale ştiinţei dreptului penal, generate – pe de o parte – de complexitatea realităţilor juridice în continuă transformare în cadrul Uniunii Europene, precum şi de activitatea organismelor politice, economice şi jurisdicţionale din ţara noastră în noul cadru legislativ european – pe de altă parte – care repune într-o ecuaţie cu totul nouă personalitatea individului cu toate atributele sale: viaţa, demnitatea, libertatea, intimitatea, sănătatea, proprietatea etc. în special când acestea se regăsesc în perimetrul sancţionator al penalului.

3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE MASTER 

Programul de master urmăreşte specializarea şi aprofundarea ştiinţelor penale în ansamblu, dar şi  în interdisciplinaritatea cu alte ştiinţe conexe acestei ramuri de drept.

Absolvenţii facultăţilor de drept - şi nu numai – trebuie să cunoască în mod temeinic subtilităţile materiei penale în contextul în care aceasta se aplică personalităţii umane, ca subiect cu drepturi depline şi cu obligaţii complexe în teritoriul naţional şi în spaţiul european. Programul de master pregăteşte cursanţii şi în domeniile ripostei anticrimă în condiţiile exerciţiului democratic al actului de justiţie obturat de crima organizată, al criminalităţii transfrontiere, al violenţei domestice şi al traficului de orice fel, al delincvenţei juvenile etc.

  4. CALITATEA PROGRAMULUI DE MASTER

Programul de master beneficiază de aportul unui personal didactic valoros, cu o bogată activitate ştiinţifică şi didactică în domeniile de competenţă,  profesorii fiind recunoscuţi ca specialişti de înaltă calificare în diferite ramuri ale dreptului. Titularii de curs deţin titlul ştiinţific de doctor în drept şi au gradul didactic care le permite desfăşurarea studiilor universitare de master, atestat conform legii. Valoarea şi experienţa lor profesională sunt probate de o bogată activitate didactică şi de numeroase lucrări ştiinţifice în domeniu, de recunoaştere a competenţei lor în domeniul disciplinelor pe care le predau, precum şi de prezenţa lor remarcabilă în diverse domenii ale activităţii publice (justiţie, diplomaţie, activităţi în instituţii internaţionale etc.)

5. CONŢINUTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Planul de învăţământ al programului de master cuprinde discipline care formează un tot unitar. Astfel, disciplinele au rolul de a aprofunda cunoştinţele care se predau la facultăţile de drept, cu nuanţarea elementelor novatoare europene (drept penal european şi internaţional, cooperarea europeană în materie penală, criminalistica şi cooperarea internaţională etc.), de a aprofunda cunoştinţe de drept şi procedură penală din perspectiva ultimelor accepţiuni şi reglementări în materie. Curricula masterului asigură un raport echilibrat între disciplinele repartizate pe parcursul celor două semestre, acordând totuşi ponderea adecvată fiecăreia din ele, astfel:

- Instituţii ale dreptului penal român, semestrul I;

- Problematica legislaţiei penale în contextul post-aderării la Uniunea Europeană, Semestrul I şi II;

- Medicină legală (Tanatologie, semestrul I / Expertiza persoanei, semestrul II);

- Psihologie judiciară (Implicaţii în probaţiune, semestrul I / Ancheta judiciară, semestrul II)

- Criminalistică (Interpretarea urmelor descoperite la faţa locului, semestrul I / Metode moderne de investigare penală, semestrul II);

- Practică de specialitate, Semestrul I;

- Răspunderea şi sancţiunile penale, semestrul II;

- Cooperare europeană în materie penală, semestrul II;

- Instituţii ale dreptului penal european şi internaţional, semestrul II;

- Documentare şi cercetare în vederea elaborării lucrării de disertaţie, semestrul II.

     Cursurile/orele aplicative se desfăşoară, în funcţie de specificul acestora, în sălile clasă/laborator de la sediul facultăţii, precum şi la Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici".

6. EXAMENE DE PROMOVARE / FINALIZARE A PROGRAMULUI DE MASTER

Examenele de promovare a fiecărei discipline se susțin în sesiunea din iarnă (februarie 2015) și în sesiunea din vară (iunie 2015), conform structurii anului de învățământ. Pentru promovare, masteranzii întocmesc un referat pe o temă repartizată de către titularul de disciplină, pe care îl predă acestuia, la orele de curs.  Programul de master se finalizează prin examen de disertaţie, care se desfăşoară în luna iulie a anului universitar respectiv.Nepromovarea examenului de disertație conferă masterandului dreptul de a susține din nou examenul de disertație în interiorul unui interval de maxim 2 ani universitari. Diploma de master cuprinde toate informaţiile necesare ce descrie programul de master, inclusiv forma de învăţământ şi este însoţită de suplimentul la diplomă care se eliberează gratuit, în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională. 

                                                               Decan,

                                                               Conf. univ.dr. Marian ILIE