Faculty of Journalism and Communication Sciences
Address : 24 Șoseaua Berceni, District 4, Bucharest, Bucharest
Phone : 021 455 10 34 Decanat; 021 455 10 35, 021 334 01 02 (direct secretariat) ; 021 334 44 19, 021 334 47 23 - interior 150, 151 - Secretariat ; 021 334 44 19, 021 334 47 23 - interior 152 - Decanat ; E-mail : ushfj@spiruharet.ro

Mass-media and communication

GHID DE PREZENTARE A PROGRAMULUI DE MASTERAT MASS-MEDIA ŞI COMUNICAREA I. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare. Misiunea şi obiectivele programului de masterat Programul de masterat Mass-media şi Comunicarea se organizează respectând legile în vigoare referitoare la programele universitare de masterat (Legea nr. 443/5.VII.2002, prin care a fost acreditată Universitatea Spiru Haret, Hotararea de Guvern nr. 675/11.IX.2002 privind acreditarea Facultăţii, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 675/11.IX.2002, Legea nr. 2/2008 privind modificarea legii învăţământului nr.84/1995, republicată, art.70 alin.3, Legea nr. 250/2009 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea legii învăţământului nr.84/1995, art.70, alin 3), Aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 32981 din 24 .06. 2004, precum şi pe baza deciziilor Senatului Universităţii şi a prevederilelor Cartei Universităţii Spiru Haret. Masteratul este organizat de către Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice care funcţionează cu două specializări: Jurnalism, acreditata prin Hotărârea de Guvern nr. 675/11.IX.2002, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 675/11.IX.2002, respectiv Comunicare şi Relaţii Publice autorizată de către ARACIS. Conducerea operativă a facultăţii este asigurată de către Biroul Consiliului Facultăţii DE Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice, alcătuit din: • Decan – conf.univ.dr. Sofia Bratu • Prodecan - lector. univ. dr. Silviu Serban, • Director Departament - conf. univ. dr. George Lăzăroiu. Misiunea şi obiectivele programului de masterat: Prin misiunea şi obiectivele sale, masteratul Mass-media şi Comunicarea se încadrează în domeniul ştiinţelor comunicării şi este un masterat de cercetare şi profesionalizare, axat pe problematica interdisciplinară a domeniului respectiv. Obiectivele masteratului se încadrează în profilul şi specializarea Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice şi vizează formarea de jurnalişti în diversele arii ale mass-media (presă scrisă, radio, televiziune, online), de redactori la reviste de specialitate, de profesori de ştiinţe socio-umane şi ale comunicării în învăţământul universitar sau preuniversitar, precum şi de cercetători. Ca obiective specifice: programul de masterat urmăreşte: • cunoaşterea avansată, formarea continuă a studenţilor şi însuşirea celor mai actuale direcţii teoretice şi informaţii în domeniul Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice; • promovarea în procesul didactic a metodelor moderne de predare şi seminarizare folosind tehnologiile IT: proiectarea audio-video, utilizarea platformei de e-learning Blackboard, sisteme de comunicare la distanţă prin computer, examinarea computerizată; • asigurarea materialelor didactice pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ atât pentru studiile de licenţă cât şi celor aferente studiilor universitare de masterat; • accesarea programelor de cercetare finanţate de CNCSIS, precum şi de Uniunea Europeană, cu scopul de a obţine surse alternative de finanţare pentru susţinerea planului de cercetare anual şi a celui de perspectivă; • asigurarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice în spaţiul academic european, contribuind la creşterea capacităţii de adaptare şi a flexibilităţii acestora în raport cu exigenţele formulate la nivel european; • asigurarea accesului liber la baza materială nu numai a facultăţii ci a întregii universităţi (club, cantine, săli de sport, stadion etc.). În ce priveşte obiectivele masteratului Mass-media şi Comunicarea acestea urmăresc nu atât aprofundarea cunoştinţelor deprinse în ciclul de licenţă la disciplinele socio-umane, cât o profesionalizare superioară şi formarea unor calităţi de cercetare ştiinţifică în acelaşi domeniu de specializare. Astfel, planul de învăţământ al programului de masterat cuprinde atât discipline de învăţare avansată, cât şi teme de cercetare, finalizate cu realizarea unui studiu de către fiecare masterand. Temele de cercetare-proiectare sunt fie alese de masteranzi la una sau alta din disciplinele de învăţământ, fie integrate în Planul de cercetare al facultaţii. De asemenea, masteranzii desfăşoară activitate de documentare şi cercetare în vederea elaborării disertaţiei. Obiectivele enumerate se află în diferite stadii de realizare, cele mai multe fiind deja atinse, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că au fost realist formulate şi există capacitatea umană şi materială pentru îndeplinirea celorlalte. Sub aspectul competenţelor, sunt vizate însuşirea ideilor şi teoriilor noi privind jurnalismul şi comunicarea de masă, relaţiile publice, ca şi acumularea de noi cunoştinţe legate de comunicarea mediatică. Din unghiul abilităţilor, se urmăresc însuşirea şi practicarea metodelor şi tehnicilor moderne de comunicare, a deprinderilor de a lucra cu oamenii şi cu mijloacele mediatice. Se mai vizează cultivarea abilităţilor critice în raport cu organizaţiile şi formele instituţionale ale societăţii româneşti, precum şi dezvoltarea capacităţii de analiză şi de predicţie privind îmbunătăţirea relaţiilor interumane. Ne preocupăm ca masteranzii să se încadreze în piaţa muncii în profesiile corespunzând unor clasificări ocupaţionale la nivel european.
II. Personalul didactic Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice asigură un corp profesoral corespunzător Programului de masterat Mass-media şi comunicarea, ca structură şi pregătire. Toţi titularii de disciplină ai Programului de masterat Mass-media şi comunicarea au titlul ştiinţific de doctor în domeniu şi sunt titularizate în învăţământul superior potrivit legii. Structura corpului profesoral pentru programul de masterat Mass-media şi comunicarea este următoarea: Nr. crt. Disciplina de studiu Nume şi prenume cadru didactic Gradul didactic şi titlul stiintific 1. De la cultura elitelor la cultura de masă Chișu lucian Prof univ dr 2. Limbajul presei scrise și audio-vizuale sportive Chișu lucian Prof univ dr 3. Valori estetice și etice în comunicarea mediatică Roșca Ioan Prof univ dr 4. Comunicare interculturală europeană Albu Mihaela Prof univ dr 5. Mass-media și comunicarea politică Nichițelea Pamfil Conf. univ. dr. 6. Construirea mesajului în jurnalismul de agenție Nichițelea Pamfil Conf. univ. dr. 7. Comunicare publică și argumentare Cazacu Aurel Conf. univ. dr 8. Modele stilistice ale presei romănești Râpeanu Valeriu Conf. univ. dr 9. Mari înfruntări în presa romănească Râpeanu Valeriu Conf. univ. dr 10. Metode și tehnici de cercetare în științele comunicării Lăzăroiu George Lector univ. dr. 11. Teorii și modele ale comunicării de masă Bratu Sofia Lector univ. dr 12. Spațiul public și comunicarea Bratu Sofia Lector univ. dr III. Programe de schimburi şi mobilităţi: Facultatea s-a preocupat de realizarea unor programe de schimburi şi mobilităţi ale masteranzilor, studenţilor şi cadrelor didactice. Cu sprijinul conducerii Universităţii Spiru Haret, s-au încheiat acorduri bilaterale de tip Erasmus cu facultăţile de profil din Universitatea Anadolu din Eskişehir, Turcia, cu Universitatea Panteion din Atena, Grecia, Universitatea din Basel, Elveţia, precum şi cu Universitatea VIA din Aarhus, Danemarca. Totodată, sunt în derulare o serie de alte acorduri cu Universităţi din Belgia, Islanda, Suedia şi Slovenia. Pornindu-se de la acordurile Erasmus semnate, ne-au vizitat şi au ţinut mai multe conferinţe în faţa cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor facultăţii noastre, decani ai facultăţilor de profil. Prof. univ. dr. Nikos Leandros (Universitatea Panteion din Atena), prof. univ. dr. Halil Ibrahim Gurcan (Universitatea Anadolu din Eskisehir, Turcia), Douglas Allen, Rachela Permenter, Bryan S. Rennie, Theodor Damian şi Mihaela Albu, de la diferite universităţi americane, Daniel du Plessis (Africa de Sud), Jesper Falkheimer (Suedia) etc. O altă formă de colaborare cu specialişti din ţară şi străinătate s-a concretizat în publicarea unor studii şi articole, precum şi includerea unora în comitetul de redacţie al revistei ,,Analele Universităţii Spiru Haret” – seria Studii de Jurnalism, revistă cotată cu B+ de către CNCSIS. IV. Conţinutul procesului de învăţământ Planul de învăţământ pentru masteratul Mass-media şi comunicarea a fost elaborat ţinându-se seama de specificul acestei forme de învăţământ, şi anume nu atât de a aprofunda conţinutul disciplinelor de licenţă, cât de a asigura masteranzilor o cunoaştere avansată şi posibilitatea unor cercetări interdisciplinare printr-un ansamblu de probleme din domeniu aflate în interrelaţie. Prevăzut pe 2 ani de studii şi cu un număr total de 120 de credite, programul de masterat corespunde sistemului de credite ECTS şi prevederilor legale privind durata şi numărul de credite. Planul de învăţământ şi Programele analitice ale masteratului au fost gândite în funcţie de: importanaţa mass-media pentru societatea românească şi a tradiţiilor disciplinelor jurnalistice; dezvoltările actuale ale disciplinelor menţionate; necesitatea complementarităţii disciplinelor, a schimburilor interdisciplinare, cu evitarea suprapunerilor tematice redundante; cercetarea unor teme de interes actual. În planul de învăţământ s-a procedat la eşalonarea raţională a disciplinelor, la dispunerea lor logică, la combinări care să stimuleze spiritul creativ şi competitiv, performanţa şi calitatea. Totodată, programele analitice sunt corelate astfel încât, în cazul unor discipline apropiate tematic să se evite suprapunerile. Consiliul Facultăţii analizează atât la începutul anului universitar, cât şi pe parcursul acestuia activitatea desfăşurată în cadrul masteratului avându-se în vedere actualizarea anuală a bibliografiilor şi a temelor de cercetare. Ca urmare a acestor măsuri, activitatea masteratului cunoaşte o perfecţionare continuă. În cadrul evaluării masteranzilor se apreciază nu atât aria informaţiilor dobândite, cât capacitatea acestora de a prelucra cunoştinţele din domeniu şi a le interpreta într-un mod pertinent şi novator. În acest sens, la fiecare disciplină examenul de finalizare constă în discutarea cu masterandul a unei lucrări elaborate de acesta pe o temă din problematica dată, lucrare care să conţină şi elemente de originalitate. Multe din aceste lucrări sunt susţinute sub formă de comunicări ştiinţifice la sesiunea anuală a cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor, organizată de Facultatea noastră. Disertaţiile de masterat sunt elaborate pe teme alese cel târziu de la începutul ultimului semestru şi coordonate de un profesor titular. Ele conţin elemente de cercetare ştiinţifică, oglindind inclusiv contribuţia originală a masterandului. Unele din cele mai valoroase disertaţii au fost publicate în revista facultăţii noastre, revistă recunoscută CNCSIS, care are o rubrică specială întitulată „Cercetări studenţeşti”. Cercetarea ştiinţifică se regăseşte pe întreaga perioadă de studii masterale, în fiecare semestru, unde sunt prevăzute teme de cercetare, care fac parte integrantă din programul de studii masterale. Cercetarea ştiinţifică se realizează pe parcursul celor 4 semestre, iar o atenţie deosebită se acordă acestei activităţi în semestrul 4, când se elaborează disertaţia. Activitatea de cercetare ştiinţifică a masteranzilor se încadrează în planul de activitate şi cercetare ştiinţifică al catedrei organizatoare a programului de studii de masterat. Legătura cercetării ştiinţifice cu planul de învăţământ şi programele analitice se realizează prin temele de cercetare incluse la fiecare disciplină în programa analitică. Tematica activităţilor de cercetare pentru masteranzi se îmbunătăţeşte şi diversifică în fiecare an la propunerea colectivului catedrei ce va include şi propunerile proprii ale masteranzilor. Temele de cercetare au fost avizate în catedră o dată cu avizarea programelor analitice. Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice a fost acceptată ca organizator asociat al 3rd World Congress on Science, Economics, Society, and Culture, 25–29 august 2009, New York, cu publicarea în SUA a volumului manifestării (proceedings indexat BDI), colaborare ce va continua în 2010 cu organizarea la Bucureşti, de către facultatea noastră, a unei secţiuni a acestui congres. O dată cu includerea sa în cele 10 baze de date internaţionale ale Contemporary Science Association (www.contemporaryscienceassociation.net) din New York, Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Jurnalism a obţinut cotarea B+ la CNCSIS (cel mai înalt nivel de performanţă ştiinţifică ce poate fi atins de o revistă academică pe plan naţional). De asemenea, s-a încheiat un contract cu EBSCO Publishing din Statele Unite – cel mai important organism de stocare şi diseminare a producţiilor ştiinţifice tip premium din întreaga lume şi un acord cu Metropolitan College din New York, care prevede ca masteranzi şi studenţi ai Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice să studieze în cadrul programelor de masterat la această prestigioasă instituţie de învăţământ superior americană. Există colaborări editorial-ştiinţifice (publicare de articole, activităţi de recenzare şi traducere, schimburi de experienţă) cu următoarele instituţii academice – Universitatea din Oxford (Anglia), Universitatea Yale (SUA), Universitatea York (Canada), Hunter College (SUA), Universitatea din Quebec (Canada), Metropolitan College (SUA), University College din Dublin (Irlanda), Universitatea Bilgi (Turcia), Universitatea de Stat din Kazan (Rusia), Universitatea din Lund, Universitatea din Tel Aviv (Israel), Universitatea Tufts (SUA), Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel), Universitatea din Tennessee-Martin (SUA), Universitatea Assam (India), Universitatea Purdue (SUA), Universitatea din Sydney (Australia), Universitatea Panteion din Atena, Universitatea UNISA din Pretoria, Aletheia University, Memorial University of Newfoundland, Auburn University, Università Cattolica di Brescia, City University of New York, University of Amsterdam, The Open University of Israel, University of New Jersey, University of Southern Illinois, University of Limerick, University of Wisconsin-Madison şi Universitatea Anadolu din Eskisehir. V. Admiterea se realizează în baza dosarului de înscriere şi a interviului, pe care fiecare candidat îl va susţine în faţa Comisiei de admitere la masterat. Dosarul de înscriere pentru admitere va cuprinde următoarele: • Fişa tip de înscriere la studii de masterat • Curriculum vitae • Copie legalizată după certificatul de naştere • Copie legalizată după certificatul de căsătorie (unde este cazul) • Diplomă de bacalaureat, în original sau copie legalizată • Diplomă de studii universitare de lungă durată şi Foaia matricolă în original • Adeverinţă de sănătate • Copie după buletinul de identitate • 2 fotografii tip buletin de identitate • un eseu/scrisoare prin care să se motiveze opţiunea pentru acest program de masterat, Pentru admiterea la masterat se iau in consideraţie următoarele: • Media de la examenul de licenţă (diploma) • Media generală a anilor de studii universitare • Notele de la disciplinele legate de specializarea masteratului • Activitatea profesională şi ştiintifică (consemnată in curriculum vitae sau rezultată din interviu) • Motivaţia înscrierii şi interesul (preocupările) pentru specializarea masteratului (inclusiv informaţia bibliografică vizând specilizarea respectivă). Motivaţia va fi prezentată în scris, sub forma unui eseu (minim 500 de cuvinte) care, în principiu va trebui să conţină răspunsul la următoarele întrebări: 1. În ce măsură programul de masterat pentru care aţi optat, va contribui la dezvoltarea profesională şi la consolidarea poziţiei deţinute de dvs în prezent în companie ? 2. Ce v-a determinat să optaţi pentru acest program de master ? 3. Ce factori consideraţi că au determinat amploarea fără precedent, în ultimii ani a organizarii de evenimente promotionale? 4. Consideraţi importantă anticiparea tendinţelor de evoluţie a organizarii de evenimente promotionale nationale si internationale? Argumentaţi. Admiterea la Programul de studii de masterat Mass-media şi comunicarea se va face în proporţie de 60% din nota de la eseu şi 40% din media generala de la licenţă. Rezultatul admiterii va fi comunicat în 24 de ore la avizierul facultătii. Candidaţii declaraţi admişi vor încheia un contract individual cu Universitatea Spiru Haret.