Faculty of Faculty of Psychology and Educational Sciences
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest, Bucharest
Phone : 021 455 10 20 Decanat, 021 455 10 21, 021 255 60 95 ; 021 255 60 96 Secretariat ; Fax: 021 255 60 94

Judiciary psychology and victimology

Obiectivele generale ale Programului de masterat constau în:

- amplificarea capacităţii cursanţilor de înţelegere şi însuşire a noţiunilor predate la cursuri, aprofundate prin dezbateri la seminarii, verificate prin lucrări practice şi cercetări individuale sau în grup;

- creşterea abilităţii cursanţilor în utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de cercetare în domeniul psihosociologiei devianţei, precum şi crearea unei mentalităţi noi în relaţie cu importanţa şi performanţele cercetării ştiinţifice;

- familiarizarea cu unele măsuri sociale care conduc la prevenirea şi diminuarea surselor potenţiale de agresivitate şi violenţă;

- aprofundarea metodei manegementului de caz în domeniul asistenţei victimale şi dezvoltarea competenţelor de ordin aplicativ;

- facilitarea dobândirii abilităţilor specifice de lucru în cadrul programelor adresate victimelor şi agresorilor;

- dezvoltarea modelelor de gândire şi interpretare din perspectivă etiologică a fenomenelor de ordine socială, devianţă şi patologie socială.


Obiectivele specifice  constau în:


- asigurarea bazei de informaţii în conformitate cu exigenţele practicării, în cele mai bune condiţii, a specializării în domeniul devianţei psihosociale din România şi din comunitatea europeană;

- dobândirea unor capacităţi de a alcătui programe şi proiecte de combatere şi prevenire a fenomenului violent;

- cunoaşterea problematicii mediului penitenciar, a efectelor pe care mediul privativ de libertate le are asupra psihologiei deţinutului şi a raporturilor interumane;

- circumscrierea comportamentelor patologice în cazul unor acte cu potenţial criminogen;

- relevarea unor strategii de intervenţie în situaţii şi cazuri conflictuale şi violente;

- profesionalizarea masteranzilor în direcţia exercitării abilităţilor în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale cu rol şi obiective privind prevenirea şi protecţia victimelor;

- formarea capacităţilor şi abilităţilor necesare aplicării strategiei terapeutice specifice psihoterapiei persoanelor victimizate/traumatizate;

- dezvoltarea abilităţilor de proiectare a programelor de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale şi creşterii reinserţiei şi incluziunii sociale;

- preocuparea pentru asigurarea unui caracter interdisciplinar, orientat spre dezvoltarea profesională şi deopotrivă spre crearea unei culturi a calităţii;


Masterul Psihosociologie judiciară şi victimologie se înscrie în domeniul de licenţă Psihologie, având însă deschidere interdisciplinară, către domeniile sociologie, antropologie, asistenţă socială, drept.

Tipul masterului este de profesionalizare,  fiind gestionat de cadre de specialitate din Catedra de Psihologie a Facultăţii. Misiunea fundamentală a acestui master este reprezentată de armonizarea programelor educaţionale cu cerinţele actuale ale pieţei muncii interne şi externe precum şi cu cele viitoare, astfel încât să se asigure crearea unei flexibilităţi adecvate în ceea ce priveşte aderenţa absolvenţilor la cerinţele domeniului ştiinţific şi tehnologic, dar şi la cel ocupaţional şi de specialitate.

Programul de adresează absolvenţilor de studii universitare de scurtă durată cu profil socio-uman: psihologie, sociologie, asistenţă socială, drept, ştiinţe politice, ştiinţe ale educaţiei, comunicare şi jurnalism, medicină etc.

 

Oportunitatea Programului de masterat

 

Realităţile contemporane repun într-o ecuaţie cu totul nouă personalitatea umană cu toate atributele sale: viaţa, demnitatea, libertatea, intimitatea, proprietatea etc., mai ales când, din varii motive, aceasta se regăseşte în câmpul dramei judiciare. Aceste realităţi sunt percepute şi de societatea românească, care a traversat şi traversează o perioadă de schimbări profunde, resimţite pe toate planurile dezvoltării umane. Nu toate schimbările au avut şi au un curs pozitiv, înregistrându-se, din motive diferite, situaţii care au amplificat manifestările cu caracter deviant, generate de inechităţi şi inegalităţi sociale, au creat noi zone de proliferare a violenţei (familiale, stradale, şcolare etc.) şi de excluziune socială şi marginalizare a unui segment important al populaţiei, au menţinut şi menţin încă vulnerabilităţi în spaţiul inegalităţilor de şanse etc. Studiul acestor fenomene este necesar pentru identificarea corectă, în concordanţă cu noile realităţi sociale, de soluţii, mijloace, programe şi politici de prevenire şi combatere a criminalităţii, dar şi de protecţie şi asistenţă victimală. Este evident că numai specialişti în domeniu pot şi sunt în măsură să-şi aducă aportul la însănătoşirea climatului social şi să asigure condiţii propice dezvoltării umane. 

Din această perspectivă, masteratul se adresează acelor specialişti care lucrează sau vor lucra în perimetrul recluziunii penitenciare, poliţiei, justiţiei, Parchetului, primăriilor, diverselor agenţii şi fundaţii, în calitate de consilieri sau experţi.
            Din aceleaşi motive, specialistul în asistenţă victimală şi psihosociologie judiciară al societăţii româneşti actuale îşi poate demonstra competenţele inclusiv în asociaţii şi ONG-uri din domeniul protecţiei dreptului omului, violenţei domestice, protecţiei martorului şi probaţiunii penitenciare.