Faculty of Law and Public Administration
Address : 4 Vasile Conta Str., Craiova
Phone : 021 455 10 57 Decanat, 021 455 10 58, 0251 42 33 95 Secretariat ; Fax: 0251 41 41 22

Stiinte penale si criminalistica

Obiective specifice ale programului de masterat sunt:

-         asigurarea bazei de cunoştinţe necesare practicării profesiunilor compatibile domeniului ştiinţelor penale şi criminalistice;

-         crearea condiţiilor cadru pentru realizarea colaborării şi schimbului de experienţă cu alţi specialişti din cadrul unor instituţii sau firme din ţară sau din străinătate;

-         oferirea cadrului conceptual de abordare a profesiei de jurist conform sensului şi spiritului standardelor interne şi internaţionale în domeniu;

-         asigurarea unui caracter pronunţat interdisciplinar, orientat spre dezvoltarea profesională a masteranzilor;

-         formarea de aptitudini specifice de a folosi în domeniul penal a noilor metode şi tehnici de cercetare cu respectarea libertăţilor cetăţeneşti;

-         formarea conştiinţei şi deprinderilor de a aplica în mod corect legea penală, în contextul în care ea se aplică personalităţii umane repuse în drepturi;

-         cercetarea fenomenelor sociale şi a condiţiilor – interne şi externe - care au motivat adoptarea unui cadru legislativ modern şi compatibil acquis-ului comunitar, propice prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute de legea penală având un grad ridicat de pericol social;

-         analizarea critică a soluţiilor controversate, pronunţate de instanţele judecătoreşti în materie penală, astfel încât justiţia să-şi uniformizeze practica judiciară şi să devină predictibilă în raport cu exigenţele comunitare în materie penală;

-         stimularea gândirii masteranzilor în vederea identificării erorilor legislative şi formularea propunerilor menite a le corecta;

-         valorificarea opiniilor formate din studiu şi dezbateri prin transmiterea acestora instituţiilor abilitate - sub forma propunerilor de lege ferenda - precum şi revistelor de specialitate;

-         familiarizarea masteranzilor cu interpretarea comportamentelor umane criminogene având consecinţe infractogen-victimale;

-         dobândirea cunoştinţelor asupra personalităţii infractorilor şi a relaţiilor cuplului penal agresor-victimă-modus operandi - criminal organizat versus dezorganizat - amprenta psihocomportamentală - potenţialul victimei - criterii de identificare ;

     -   implementarea la cursanţi a unui algoritm mintal-tehnic exigent, obiectiv şi riguros, apt să preîntâmpine mecanismele disfuncţionale responsabile de apariţia erorii judiciare;

-         dobândirea cunoştinţelor asupra comportamentului uman în mediul restrictiv de libertate (detenţie penitenciară);

-         familiarizarea masteranzilor cu modul de creare, de aplicare şi de interpretare a convenţiilor internaţionale privind incriminarea faptelor penale prin care se aduce atingere unor valori fundamentale ale securităţii mondiale şi ale comunităţii internaţionale în ansamblu;

-         studierea formelor şi metodelor de colaborare între state privind prevenirea şi reprimarea criminalităţii internaţionale;

-         cunoaşterea de către masteranzi a mecanismelor juridice internaţionale şi a relaţiilor care trebuie să existe între acestea şi sistemele judiciare naţionale în domeniul dreptului penal;

-         cunoaşterea aprofundată a rolului şi funcţiilor probelor în faza de urmărire penală şi în faza de judecată;

-         cunoaşterea aprofundată a instituţiilor fundamentale ale procedurii penale;

-         cunoaşterea aprofundată a modului de căutare, identificare, ridicare şi conservare a urmelor în cadrul comiterii unei infracţiuni;

-         cunoaşterea modului de exploatare a urmelor identificate în câmpul infracţiunii în vederea identificării autorilor infracţiunii;

-         cunoaşterea jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, CEDO , Curţii Europene de Justiţie şi a Curţii Penale Internaţionale în materia respectării şi aplicării principiilor de drept penal;

   De asemenea, programul de masterat Ştiinţe Penale şi Criminalistică, îşi propune să obişnuiască studenţii cu munca de cercetare, astfel încât aceasta să devină parte integrantă a activităţii lor profesionale şi să pregătească trecerea la etapa de doctorat pentru cei care optează să-şi definitiveze pregătirea în domeniu.

Competenţe:

a). Aprofundarea cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor penale şi criminalisticii :
      - cunoaşterea normelor de drept penal conform noilor modificări ale Codului penal;
     -    aprofundarea cunoştinţelor de drept penal european;

-         actualizarea cunoştinţelor legate de Uniunea Europeană şi integrarea României în structurile europene;

-         dezvoltarea cunoştinţelor cu privire la politicile Uniunii Europene;

-         dezvoltarea cunoştinţelor cu privire la utilizarea sistemelor informatice de interpretare şi practică judiciară europeană;

-         dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul descoperirii, fixării, ridicării şi interpretării urmelor din câmpul infracţional;

-         aprofundarea cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor penale şi de tehnică şi tactică criminalistică.

b). Dobândirea unor cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţelor penale şi criminalistice, care să asigure abilităţi privind eficientizarea şi celeritatea soluţionării cauzelor penale:

-         aprofundarea studiului ştiinţelor criminalistice;

-         eficientizarea interpretării mijloacelor de probă furnizate prin metode şi tehnici de cercetare criminalistică;

-         diminuarea riscurilor de interpretare şi încadrare eronată a unor fapte de natură penală;

-         perfecţionarea managementului resurselor umane în înfăptuirea justiţiei;

-         cunoaşterea normelor de drept europene;

-         utilizarea eficientă a tuturor metodelor şi mijloacelor materiale de probă;

-          eficientizarea politicilor penale regionale;

-         perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul ştiinţelor penale şi criminalistice;

-         dobândirea de cunoştinţe practice de exploatare a urmelor descoperite în câmpul infracţional;

-    amplificarea capacităţii cursanţilor de înţelegere şi însuşire a noţiunilor predate la cursuri, aprofundate prin dezbateri la seminarii, verificate prin lucrări practice şi cercetării individuale sau în grup;

-         creşterea abilităţii cursanţilor în utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de cercetare în domeniul Dreptului penal şi Criminalisticii, precum şi crearea unei mentalităţi noi în relaţie cu importanţa şi performanţele cercetării ştiinţifice;

-         cunoaşterea şi aplicarea strategiilor metodologice de investigare criminalistică şi aplicarea Dreptului penal.

c). Dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică şi de sinteză, de fundamentare pe baza standardelor europene, a activităţilor din domeniul penal, pentru îmbunătăţirea performanţelor instituţiilor abilitate în aplicarea legii penale.