Faculty of Psychology and Pedagogy
Address : 7 Turnului Str., Brasov
Phone : 021 455 10 64 Decanat, 021 455 10 65, 0268 54 80 44 - interior 108 Secretariat ; Fax: 0268 54 82 25

Educational counseling

OBIECTIVELE

PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ

 Prin planul de învăţământ şi cel de cercetare ştiinţifică al masteratului, prin programele analitice ale disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ, cât şi prin conţinutul tuturor activităţilor didactice, prezentul program de studii universitare de masterat are următoarele obiective:

În domeniul activităţii didactice:

- să formeze capacitatea de a desfăşura activitate de consiliere educaţională  independent şi  în echipă, în cabinete psihologice, spitale,  şcoli şi instituţii publice, de ocrotire, de asistenţă, de detenţie, în unităţi militare şi alte domenii specifice;

-să stimuleze  la masteranzi capacitatea de evaluare şi autoevaluare a performanţelor profesionale şi ştiinţifice personale şi ale colectivului în care-şi desfăşoară activitatea;

- să formeze capacitatea de a evalua pertinent persoana sau grupul consiliat şi de a concepe şi aplica strategii de intervenţie psiho-pedagogică adecvate, să stimuleze iniţiativa şi căutarea noului, preocuparea pentru obţinerea calităţii şi să cultive voinţa de a reuşi în profesie;

- să dezvolte preocuparea pentru respectarea, în toate împrejurările, cu deosebire în relaţiile cu persoanele şi grupurile consiliate, a eticii şi deontologiei profesionale, a regulilor şi normelor de bună practică asumate de  comunităţile profesionale recunoscute în domeniu;

În domeniul activităţii ştiinţifice:

- să formeze şi să dezvolte abilităţi superioare de cercetare independentă şi în echipă, capacitatea de utilizare eficientă a informaţiei din domeniile consilierii educaţionale pentru descoperirea de noi tehnici şi proceduri de consiliere;

- să dezvolte capacitatea de a valorifica, în situaţii şi contexte noi, cunoştinţele teoretico-aplicative acumulate;

- să stimuleze interesul teoretic şi practic pentru problemele noi, pentru participarea activă la schimbul de valori ştiinţifice şi practice pe plan naţional şi internaţional.

Ca metodologie specifică, prezentul program de studii universitare de masterat pune pe prim plan asimilarea de către cursanţi a metodelor şi tehnicilor de consiliere consacrate pe plan naţional şi internaţional, a exigenţelor psihologice, sociologice,  educaţionale şi etice care sunt cerute de activităţile de consiliere, a tehnicilor şi abilităţilor de comunicare specifice. Programul îmbină armonios prelegerile, seminariile şi activităţile practice  cu studiul individual al masteranzilor, orientat şi îndrumat de cadrele didactice, cu munca individuală sistematică, prin care să se asigure angajarea manifestă, deliberată şi pe termen lung a fiecărui masterand în direcţia propriei dezvoltări profesionale, ştiinţifice şi practice, conştientizarea însemnătăţii autoperfecţionării şi autodepăşirii prin efort şi studiu sistematic, precum şi pentru asimilarea de noi metode, procedee şi tehnici de cercetare ştiinţifică şi soluţionare a problemelor specifice consilierii educaţionale. Practica nemijlocită în  locurile de muncă probabile, realizată în dublă coordonare, a cadrelor didactice şi a specialiştilor, completează cadrul metodologic de asigurare a unei pregătiri temeinice a masteranzilor pentru viitoarea profesie, precum şi pentru continuarea pregătirii ştiinţifice şi profesionale a absolvenţilor performanţi prin studii universitare de doctorat.

PREZENTARE GENERALĂ

A PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

„CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ”

 

Programul de studii universitare de masterat „Consiliere educaţională” se adresează absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă în sistemul Bologna (3 ani de studii universitare) si este axat pe dezvoltarea studiilor universitare de masterat într-un domeniu de mare actualitate al practicii psihologice: consilierea educaţională a persoanelor si a grupurilor umane de diferite vârste si domenii ocupaţionale.

Solicitările tot mai complexe ale vieţii economice şi sociale, precum si ritmurile tot mai înalte în care se derulează viaţa si activitatea persoanelor si grupurilor umane determină creşterea gradului de vulnerabilitate psihică a acestora, concomitent cu slăbirea capacităţii lor de inserţie socială si profesională si chiar cu apariţia bolilor psihice Vulnerabilitatea este deosebită în rândul elevilor de toate vârstele, pentru care orientarea si găsirea echilibrului psihic în mediul contemporan este problematică. În aceste condiţii, consilierea educaţională devine o specializare deosebit de actuală, cu atât mai mult, cu cât orientarea societăţii româneşti spre un asemenea domeniu al practicii este încă la început, fapt pentru care piaţa locurilor de muncă, precum si cea a dezvoltării unor profesii liberale prin iniţiativă particulară este în plină expansiune.

Consilierul educaţional intervine cu ajutor specializat pentru persoanele sănătoase psihic, atunci când în viaţa acestora intervine o criză majoră, un obstacol, un moment de decizie foarte importantă: incapacitatea de adaptare la stres, de depăşire a unor crize produse de evenimente dureroase, ale relaţiilor părinte-copil, profesor-elev, de optimizare a comunicării în grupuri de muncă sau educaţionale etc.

Programul oferă participanţilor cunoştinţele de specialitate aprofundate, competenţe şi abilităţi cognitive şi practice specifice consilierii educaţionale, pregătindu-i pentru exercitarea profesiei de consilier şcolar sau pentru instituţiile si organizaţiile de asistenţă, ocrotire si sprijin social.

Disciplinele propuse în acest program de studii universitare de masterat sunt în concordanţă cu programele de la instituţiile de formare similare din ţară şi din străinătate şi vizează să asigure baza de cunoştinţe necesare practicării profesiunii de consilier educaţional în viziune europeană şi creării unui cadru de colaborare cu instituţii europene de profil.

Alături de deschiderea spre contemporaneitate, către tendinţele dezvoltării  asistenţei psiho-pedagogice pe plan mondial şi european, programul propus reprezintă o punte de legătură cu cercetarea psiho-pedagogică avansată, precum şi cu perfecţionarea pregătirii psihologilor şi educatorilor în cadrul programelor de studii universitare de doctorat.

Programul se întinde pe durata de 4 semestre, devenind  parte a studiilor universitare (studii universitare de masterat); fiecare semestru cuprinde trei discipline de studiu şi un program de practică de specialitate şi aplicativă, acoperind un număr de 120 credite transferabile, în conformitate cu noua structură a învăţământului universitar, aşa cum a fost proiectată prin reforma Bologna şi în conformitate cu cerinţele de pregătire pentru acreditarea profesiei de psiholog cu drept de  liberă practică din ţară şi din străinătate.

Fiecare disciplină se derulează prin cursuri, seminarii şi activităţi practice, desfăşurate, de regulă, în formă comasată, la sfârşitul săptămânii, dând posibilitatea de participare tuturor studenţilor, inclusiv celor încadraţi în muncă. Evaluarea pregătirii studenţilor la fiecare disciplină se face continuu şi prin examen final. Evaluarea continuă se face prin susţinerea în faţa titularului de curs a unei lucrări de curs, a unui portofoliu de sarcini aplicative individuale sau colective. Evaluarea finală se face faţă-n faţă cu titularul de curs şi cel puţin un alt cadru didactic, prin prezentarea orală a unei teme de curs prezentată masterandului în plic închis, dintr-o tematică prestabilită, adusă la cunoştinţa masterandului la începutul cursului. Alegerea plicului se face de către masterand.

 Totodată, masteranzii participă la activitatea de cercetare ştiinţifică a facultăţii, fiind îndrumaţi de cadrele didactice titulari de curs, care pun la dispoziţia acestora teme de cercetare şi-i îndrumă pentru elaborarea lor. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studentului se evaluează ca pondere în nota finală la fiecare disciplină, după aprecierea titularului de curs şi poate fi valorificată prin disertaţia de masterat.

Cadrele didactice îndrumătoare au o bogată experienţă profesională şi didactică, precum şi capacitatea de a contribui la lărgirea sferei cunoştinţelor de specialitate ale masteranzilor, de a forma şi dezvolta abilităţi extinse de cercetare ştiinţifică, pentru a căuta idei şi soluţii adecvate la provocările ce însoţesc practica psihologică a mileniului trei.

Pentru studenţii care utilizează frecvent mijloacele informatice, programul pune la dispoziţia acestora toată informaţia necesară pe platforma Blakboard, asigurând, în acelaşi timp, reţele de comunicare prin telefon, E-mail şi prin Forum-ul oficial, ceea ce permite operativitatea în pregătirea studenţilor.

Practica de specialitate şi aplicativă se desfăşoară în cabinetele psihologice şi în instituţiile de învăţământ de pe plan local şi naţional, cu care Facultatea de Psihologie şi Pedagogie are foarte bune relaţii de colaborare. Pentru studenţii din localităţile mai îndepărtate, practica se desfăşoară în cabinetele şi în instituţiile de învăţământ alese prin înţelegerea amiabilă cu conducătorii acestora.

La absolvirea Programului de studii universitare de masterat “Consiliere educaţională”, absolvenţii pot fi încadraţi în muncă în posturile corespunzătoare Clasificării ocupaţiilor din România (COR), conform listei din prezentul ghid.

COMPETENŢE

PENRTRU PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

„CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ”

 Prin parcurgerea programului de studii universitare de licenţă „Consiliere educaţională”, absolventul acestuia va dobândi următoarele competenţe:

-   de a evalua şi a pune în evidenţă probleme psiho-emoţionale, disfuncţionale şi de comportament ale unor  indivizi, grupuri, colective de muncă sau educaţionale din sfera practicii sale de specialitate;

-   de a elabora şi aplica programe  de consiliere educaţională a persoanelor de diferite vârste, familiilor, grupurilor educaţionale, manageriale  sau de muncă, a persoanelor sau grupurilor care îndeplinesc sarcini cu grad ridicat de risc, a persoanelor private de libertate, atunci când intervin   situaţii de  dificultate psiho-emoţională, comportamentală, de comunicare sau decizională;

- de a acorda sprijin de specialitate pentru optimizarea comportamentului şi îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale, pentru creşterea nivelului de conştientizare a persoanei sau grupului, a capacităţii de autoevaluare şi autocontrol, de adaptare la diferite situaţii de viaţă, de muncă individuală sau colectivă, de decizie privind munca sau viaţa.

-          de a oferi sprijin de specialitate pentru creşterea performanţei individuale şi colective a activităţii de învăţământ şi educaţie din şcoli, grădiniţe şi instituţii speciale de asistenţă şi ocrotire, pentru combaterea devianţei şcolare, a dezinteresului pentru învăţătură, a absenteismului sau  violenţei;

-          de a desfăşura activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă individual sau în colective de cercetare în domeniul consilierii educaţionale şi de a disemina şi aplica rezultatele cercetării în mediul ştiinţific şi al practicii psiho-pedagogice;

-    de a evalua, de a promova şi de a respecta în întreaga activitate regulile de bune practici şi  normele eticii şi deontologiei profesionale

  Lista ocupaţiilor specifice în care pot fi încadraţi 

absolvenţii Facultăţii de Psihologie ŞI Pedagogie Braşov, conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR)

I.                     Specializarea Psihologie

               Grupa majoră 2: Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

 2312: Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri

 2340: Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea handicapaţilor

-          defectolog

-          logoped

 2359: Specialişti în învăţământ, neclasificaţi în grupele anterioare

-          secretar de institut, facultate

 2412: Specialişti cu probleme de personal şi de pregătire profesională a

 personalului

-          consilier, forţă de muncă şi şomaj

-          referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj

-          consilier orientare privind cariera

-          consultant în domeniul forţei de muncă

 2445: Psihologi

244507: Psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

2446: Specialişti în activitatea socială

-          asistent social nivel superior

2585: Cercetători şi asistenţi de cercetare în psihologie

 Notă 1: Pentru profesiile legate nemijlocit de activitatea de învăţământ, este obligatorie absolvirea cursurilor DPPD, nivel I (pentru ciclurile preşcolar, primar şi gimnazial), şi nivel II  (suplimentar, pentru ciclul liceal şi pentru învăţământul superior)

Notă 2: Programul de studii universitare de masterat „Consiliere educaţională” se adresează în special ocupaţiilor specifice codului 244507, dar angajatorii pot accepta ca valid acest program şi pentru alte ocupaţii compatibile din lista de mai sus, care nu reclamă o specializare strictă.

 

Decan,

Prof. univ. dr. PETRU LISIEVICI