Didactino, Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Italiana, nr. 28, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Telefon : 021.455.1942

Bune Practici

Didactino - Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică

Aprilie 2014 - Septembrie 2015

Stabilirea priorităților privind învățarea pe tot parcursul vieții în România

Click pentru a deschide: Stabilirea priorităților privind învățarea pe tot parcursul vieții în România

 

Ce presupune învățarea pe tot parcursul vieții

Legea 1/2011 Legea educației naționale, modificată și completată reglementează modul de organizare și desfășurare a educației permanente/ învățarea pe tot parcursul vieții.
Educația permanentă reprezintă totalitatea activităților de învățare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieții în contexte formale, nonformale și informale, în scopul formării sau dezvoltării competențelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupațională. Citiți mai mult

 

Învățarea pe tot parcursul vieții în România. Cadrul legislativ și disfuncționalități

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare reglementează ÎPV în România,incluzând aspectele principale ale educației și formării profesionale într-un mod integrat și coerent, și, de asemenea, identifică roluri și responsabilități. Legea include cerințe privind recunoașterea și certificarea competențelor obținute prin intermediul educației formale, non-formale și informale. Citiți mai mult

 

Învățarea pe tot parcursul vieții în Uniunea Europeană

În anul 2009, COM a pregătit Cadrul strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și al formării profesionale. Acest document strategic evidențiază rolul decisiv al politicilor privind educația și formarea profesională în creșterea productivității și dezvoltăriidurabile. Documentul ET 2020   recunoaște învățământul preșcolar, primar, secundar, superior și învățământul profesional și tehnic drept esențiale pentru succesul Europei. Citiți mai mult

 

Bune practici privind folosirea instrumentelor Europass si Youthpass

Click pentru a deschide: Bune practici privind folosirea instrumentelor Europass si Youthpass

 

Transferul elevilor

Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă.

În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar și gimnazial, precum și în învățământul profesional, liceal și postliceal beneficiarii primari ai educației se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/clasă.
Citiți mai mult

 

Recompense / sancțiuni pentru elevi

Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a)evidențiere în fața colegilor clasei;
b)evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;
c)comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;
Citiți mai mult

 

Personalul didactic / didactic auxiliar și nedidactic

În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.

Selecția personalului didactic si a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.
Citiți mai mult

 

Încheierea situației școlare

La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a elevilor.

La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ.
Citiți mai mult

 

Calitatea de elev – exercitare / drepturi / îndatoriri

Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației
Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii.
Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de învățământ.
Citiți mai mult

 

 

 

Evaluarea elevilor

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.
Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează, la nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
Citiți mai mult

 

Consiliul reprezentativ al părinților / asociația de părinți

La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților.
Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții comitetelor de părinți.
Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
Citiți mai mult

 

Consiliul clasei din învățămîntul preuniversitar

Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective. Citiți mai mult

 

Părinți / Comitetul de părinți

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul.
Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.
Citiți mai mult

 

 

Consiliul profesoral

Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învățământ constituie Consiliul profesoral al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul.
Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. Citiți mai mult

 

 

Consiliul profesoral

Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învățământ constituie Consiliul profesoral al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul.
Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. Citiți mai mult