Faculty of Financial-Accounting Management
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest
Phone : 021 455 10 42 Decanat, 021 455 10 43, 021 316 97 85 ; 021 316 97 86 - interior 110, interior 115 ; 021 316 97 88 ; 021 316 97 89 Secreatariat ; Fax: 021-316 97 92

Accounting of the economic agents and public institutions


ANUNT IMPORTANT !!!!!!!!!!!!!!! Facultatea de Management Financiar Contabil Bucuresti a incheiat  cu CECCAR PROTOCOLUL privind echivalarea examenului de acces la stagiu, pentru absolventii programului de studii de masterat, absolventi de studii de licenta din domeniul economic. 

Programul de studii universitare de masterat Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice reprezintă al doilea ciclu de studii universitare, corespunzător nivelului 7 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC), cu o durata normală de 2 ani şi corespunde unui număr de credite de studii transferabile de 120 puncte ETCS.

Planul de învăţământ cuprinde discipline didactice prevăzute în învăţământul economic – nivel de masterat, urmărindu-se ca acestea să formeze un întreg şi să asigure alinierea conţinutului pregătirii profesionale şi a cerinţelor curriculei la normele şi normativele naţionale şi europene. Acesta   cuprinde discipline de aprofundare şi discipline de sinteză cu conţinut corespunzător misiunii asumate şi orientează eforturile studenţilor şi ale cadrelor didactice în două direcţii esenţiale: însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice din domeniul Programului de studii universitare de masterat Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică.

 Misiunea programului de studii universitare de masterat este de a asigura o pregătire academică solidă şi performantă în contabilitatea entităţilor comerciale şi publice, compatibilă cu cea asigurată de universităţi europene de prestigiu, în condiţiile utilizării tehnologiilor informaţiei şi ale comunicaţiilor. Misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică a programului de studii universitare de masterat este justificată prin cunoaşterea cadrului conceptual şi practic al contabilităţii europene şi internaţionale.

Programul de masterat conferă cursanţilor oportunitatea de a dobândi aptitudini şi competenţe de analist şi personal specializat în contabilitatea europeană, toate acestea răspunzând nomenclatorului naţional de calificări şi, respectiv, cerinţelor pieţei forţei de muncă.

Misiunea didactică şi de cercetare a programului de masterat vizează o serie de obiective.

Principalele obiective strategice ale programului se referă la:

a)      asumarea principiului calităţii în întreaga activitate desfăşurată în facultate;

b)     integrarea programului de masterat atât în spaţiul european academic, cât şi în cel al cunoaşterii;

c)      crearea, organizarea şi menţinerea unui cadru academic adecvat necesar predării, învăţării, evaluării şi cercetării ştiinţifice, corespunzător unui învăţământ superior performant;

d)     modernizarea permanentă a procesului de învăţământ în strânsă corelare cu progresele Societăţii Informaţionale – Societăţii Cunoaşterii, cu cerinţele vieţii economico-sociale;

e)      dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, prin implicarea plenară a cadrelor didactice şi masteranzilor şi realizarea de parteneriate în acest domeniu cu facultăţi, institute de cercetare ştiinţifică, unităţi economico-sociale, etc., din ţară şi din străinătate;

f)  promovarea şi dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale masteranzilor şi cadrelor didactice;

g)     afirmarea performanţelor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi masteranzilor pe plan naţional şi internaţional;

h)     întărirea relaţiilor cu mediul economic şi adaptarea programului de studii la cerinţele acestuia.

   Obiectivele specifice ale programului de masterat supus evaluării au în vedere:

a)      atingerea de către masteranzi a competenţelor profesionale şi de cercetare vizate de programul de studii universitare de masterat propus, la nivel profesional sau de accedere către programe de studii universitare de doctorat, pregătirea acestora pentru domeniile competitive ale activităţii profesionale, respectiv ale cercetării financiar-contabile şi informatice şi în promovarea de noi strategii în domeniu;

b)     inter-relaţionarea absolvenţilor programului de studii universitare de masterat cu mediul social economic specific economiei concurenţiale;

c)      autoevaluarea/evaluarea periodică a activităţii didactice şi ştiinţifice, având în vedere standardele de calitate şi indicatorii de performanţă care asigură calitatea procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice;

d)     menţinerea relaţiilor profesionale şi ştiinţifice cu absolvenţii programului de studii universitare de masterat.

În vederea realizării misiunii propuse, precum şi a obiectivelor prezentate mai sus, în cadrul Facultăţii de Management Financiar Contabil Bucureşti sunt create toate premisele pentru înzestrarea masteranzilor cu cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice necesare, care să permită acestora să facă faţă cu succes problemelor complexe pe care aceştia urmează să le rezolve.

Scopul programului de studii universitare de masterat Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice este de a oferi specialiştilor cu pregătire superioară posibilitatea de a se perfecţiona şi specializa în domeniul contabilităţii internaţionale şi europene, al auditului public intern, al auditului public financiar statutar etc., având în vedere modificările intervenite în economia românească şi europeană şi obligativitatea agenţilor economici şi instituţiilor publice de a face situaţii financiare periodice conform reglementărilor armonizate în domeniu.