Faculty of Faculty of Psychology and Educational Sciences
Address : 46 G Fabricii Str., District 6, Bucharest, Bucharest
Phone : 021 455 10 20 Decanat, 021 455 10 21, 021 255 60 95 ; 021 255 60 96 Secretariat ; Fax: 021 255 60 94

Organizational and human resources management

Obiectivele Programului Management Organizaţional şi al Resurselor Umane

Obiectivele generale constau în:

Crearea unui orizont profesional apt pentru abordarea procesului managerial european cu competenţă, în spirit creativ;

Crearea unei mentalităţi noi în relaţie cu importanţa şi performanţele profesionale, în concordanţă cu deschiderile către piaţa muncii din statele membre ale U.E.;

Promovarea de către masteranzi, după finalizarea studiilor, a unei perspective deschise faţă de decizii în cadrul organizaţiilor şi, în acelaşi timp, adoptarea de către aceştia a celor mai adecvate atitudini faţă de alocarea şi utilizarea eficientă a reurselor umane;

Identificarea şi promovarea soluţiilor alternative pentru plasament în carieră pe piaţa forţei de muncă.

 

Obiectivele specifice constau în:

Asigurarea bazei de informaţii în conformitate cu exigenţele practicării, în cele mai bune condiţii, a specializării în managementul organizaţional şi al resurselor umane;

Amplificarea capacităţii masteranzilor de înţelegere şi însuşire a noţiunilor predate la cursuri, care privesc noi deschideri teoretice şi aplicative în sfera instituţională şi organizaţională (orientări, procedee, măsuri, politici etc. de eficientizare a activităţii manageriale sectoriale sau globale), aprofundate prin dezbateri seminariale/de laborator, verificate prin lucrări  practice şi cercetări individuale sau de echipă;

Formarea unor competenţe necesare mobilizării şi dinamizării echipelor de muncă, gestionării conflictelor şi a crizelor, gestiunii previzionale a competenţelor în cadrul organizaţiilor;

Dezvoltarea aptitudinilor de investigaţie şi suport, de consultanţă, consiliere, conducere şi control a resurselor umane;

Crearea de abilităţi în utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de cercetare în domeniul managementului organizaţional şi al resurselor umane; familiarizarea lor cu realităţile mediului intern al organizaţiilor (structuri, mod de funcţionare şi de conducere, distribuirea sarcinilor şi competenţelor, politica de personal etc.), prin cercetări individuale sau de grup, sub coordonarea cadrelor didactice;

Preocuparea pentru asigurarea unui caracter interdisciplinar, orientat spre dezvoltarea profesională şi deopotrivă spre crearea unei culturi a calităţii;

Încurajarea schimbului deschis de idei şi experienţe în cadrul tuturor activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Programul de studii universitare de masterat Management organizaţional şi al resurselor umane reprezintă ciclul II al studiilor universitare (studii de masterat), continuarea firească a ciclului I de licenţă pentru absolvenţii specializărilor Sociologie şi Psihologie, dar şi pentru absolvenţii unor specializări conexe: economie, management, marketing etc.

Misiunea esenţială a programului masteral constă în formarea de specialişti în managementul organizaţional şi al resurselor umane, calificaţi şi competenţi în acest domeniu de activitate. Managementul resurselor umane reprezintă unul dintre domeniile cele mai căutate astăzi, în perspectiva crizei economice şi a problemelor generale puse de gestionarea resurselor materiale şi umane ale organizaţiilor sau altor entităţi profesionale, politice şi sociale (organizaţii profesionale, structuri administrative şi de stat, partide, ONG-uri, sindicate, structuri militare etc.).

Absolvenţii masterului Management organizaţional şi al resurselor umane vor putea dobândi un statut profesional conform competenţelor înregistrate în Cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior. Astfel, după finalizarea studiilor masterale, absolvenţii, potrivit COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România), pot ocupa următoarele poziţii: analist (piaţa muncii – cod 241210; recrutare/integrare salariaţi – cod 241211; resurse umane – cod 342306; servicii client – cod 241922; sisteme salariale – cod 241212; teritorial – cod 244205; turism – cod 244204); auditor sisteme de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională – cod 242317; consilier (organizaţii politice – cod 114101; parlamentar – cod 111071); consultant (administraţie publică – cod 247005; sistem calitate – cod 242310); inspector (de specialitate în administraţia publică – cod 247003; de specialitate de formare, evaluare şi selecţie profesională – cod 241218; în management – cod 245203; în resurse umane – cod 342304); manager – cod 121029 şi manager (de mediu – cod 242304; de calitate – cod 242302; al riscului – cod 242314; de securitate şi sănătate în muncă – cod 242315; de îmbunătăţiri – cod 241946; de proiect – cod 241919; de resurse umane – cod 123207); organizator relaţii – cod 241911; referent în management – cod 244101; specialist (resurse umane – cod 241216; în relaţii publice  - cod 244701) etc.

Valenţele masterului Management organizaţional şi al resurselor umane pot fi sintetizate astfel: răspunde unui interes major al unor absolvenţi ai specializărilor Sociologie şi Psihologie, dar şi ai altor specializări complementare, care aspiră să se formeze în domeniul teoriei şi practicii managementului organizaţional şi al resurselor umane; asigură baza de cunoştinţe necesare practicării, în bune condiţii, a specializării obţinute la finalul programului masteral; creează un spaţiu instituţional pentru colaborarea cu centre aplicative şi universităţi din ţară şi străinătate.