Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie
Adresa : Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucureşti
Telefon : 021 455 10 46 Decanat, 021 455 10 47, 021 3169785/86, 89/ ; 0213169788/144 Secretariat ; E-mail : ushrise@spiruharet.ro
Obiectivul principal constă în formarea de profesori, muzeografi, cercetători.
Decan: Conf. univ. dr. Cristina Paiusan - Nuica
Prodecan: Lector univ. dr. Alexandru Lucinescu
Consiliul Departamentului
Planul de învăţământ este întocmit în raport cu standardele naţionale,
urmarindu-se adecvarea la criteriile învăţământului de performanţă.
Disciplinele obligatorii, a căror pondere este descrescătoare o dată cu
trecerea spre anul al doilea de studiu si următorii, au în vedere
acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază, specifice
istoriei.

Disciplinele opţionale (de specialitate şi complementare), cele
facultative, cursurile şi seminariile speciale vizează aprofundarea
pregătirii şi specializarea studenţilor. Facultatea oferă studenţilor
săi posibilitatea pregătirii şi în domenii precum: arhivistică,
muzeologia şi muzeografia istorică, istoria religiilor, istoria
militară, numismatică, biblioteconomia istorică, etnografia,
antropologia, informatica, utilizarea metodelor statistice în istorie
etc.

Disciplinele din domeniile filosofiei, economiei, politologiei,
sociologiei, istoriei artelor sunt menite să contribuie la dezvoltarea
orizontului de cunoaştere al studenţilor.

Practica de specialitate se efectuează la staţiuni, şantiere
arheologice, îndeosebi la şantierul arheologic propriu al facultăţii,
iar practica documentară, de cercetare şi bibliografică, în arhive,
biblioteci şi muzee de profil.

Pregatirea psihopedagogică şi metodică se realizează prin
studierea disciplinelor din planul de învăţământ al Departamentului
pentru pregatirea personalului didactic. Psihologia educaţiei,
Pedagogie, Sociologia educaţiei, Metodica predării istoriei, Management
educaţional. Absolvenţilor facultăţii care au parcurs disciplinele de
pregatire psihopedagogică si metodica li se eliberează certificate de
absolvire care atestă abilitatea pentru a funcţiona în calitate de cadre
didactice.