Universitatea Spiru Haret

Sediul central: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Cod postal: 030045
Tel: (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76
Fax: (004021) 314.39.08
E-mail:

Spiru Haret

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Bucureşti

facultate acreditata

Adresa: Soseaua Berceni, nr. 24, sector 4
Localitate: Bucureşti
Telefon: - 021 334 01 02 (direct secretariat)
- 021 334 44 19, 021 334 47 23 - interior 150, 151 - Secretariat
- 021 334 44 19, 021 334 47 23 - interior 152 - Decanat
Fax:
E-mail: ushfj@spiruharet.ro

Realizarea misiunii Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării presupune îndeplinirea obiectivelor principale ale formării profesionale prin studii de licenţă în domeniul Ştiinţelor comunicării. Aceste OBIECTIVE sunt: · îmbunătăţirea conţinutului planului de învăţământ, în acord cu cerinţele sociale şi în contextul evoluţiei învăţământului superior românesc de integrare în context european potrivit procesului Bologna; · îmbunătăţirea tehnologiei didactice de predare-învăţare-formare prin ameliorarea conţinutului activităţilor didactice şi perfecţionarea metodologiei de predare - evaluare şi integrare a studenţilor în activităţile didactice şi educative; · modernizarea şi dezvoltarea continuă a bazei materiale necesară desfăşurării procesului didactic în concordanţă cu exigenţele misiunii asumate; · perfecţionarea continuă a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor; · orientarea acesteia către aspectele fundamentale ale domeniului Ştiinţelor comunicării; · diversificarea conţinutului şi a studiilor de aprofundare astfel încât să se atingă parametrii superiori ai opţiunilor studenţilor şi cerinţelor pieţii privind formarea specialiştilor în mass-media şi în domeniul comunicării şi relaţiilor publice; La sfârşitul ciclului de învăţământ, absolvenţii trebuie să aibă următoarele COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI: · să stăpânească cunoştinţe din domeniile cognitiv şi formativ; · să poată identifica şi transpune în practică obiective şi competenţe specifice specializării alese; · să cunoască noţiunile de teorie şi de aplicaţii practice, să opereze direct cu ele şi să le aplice conform obiectivelor propuse; · să aibă o bună orientare privind predarea/învăţarea în raport cu formarea competenţelor de nivel superior şi de aplicare a cunoştinţelor şi competenţelor în contexte noi; · să poată aplica obiectivele cadru cu un grad ridicat de complexitate şi generalitate, precum şi obiectivele de referinţă privind achiziţia de competenţe şi cunoştinţe de la un an de studiu la altul; · să posede competenţe de a conduce şi organiza eficient munca în colectivele redacţionale, în instituţiile media şi de comunicare şi de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor profesionale · să cunoască şi să aplice tehnicilor şi metodelor de cercetare ştiinţifică în domeniul de licenţă Ştiinţele comunicării. Realizarea acestor obiective asigură pregătirea de specialiști și încadrarea lor în piaţa muncii, în profesii care corespund unor clasificări la nivel european (conform COR, subgrupele majore 123 şi 124, respectiv clasificarea ocupaţiilor din România). De altfel, numeroşi absolvenţi de-ai noştri lucrează în diverse instituții și posturi importante, cum sunt: · jurnalişti în toate tipurile de mass-media; · specialişti în comunicare; · specialişti în servicii de publicitate · specialişti în relaţii publice; · manageri de activităţi media · manageri în administrația publică · cadre didactice în învăţământul superior, preuniversitar şi asimilaţi;
Decan: Conf. univ. dr. Sofia Bratu
Prodecan: Conf. univ. dr. Silviu Serban
Departamentul Jurnalism şi Ştiinţele comunicării: Director: Conf. univ. dr. Lăzăroiu George

Secretariat
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării provine din Facultatea de Filosofie si Jurnalism, înfiinţată în anul 1991, cu specializarea Filosofie-Jurnalism şi acreditată conform Legii nr. 443/5.VII.2002, prin care a fost acreditată Universitatea Spiru Haret, şi prin Hotărârea de Guvern nr. 944/2002, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 675/11.IX.2002. De la înfiinţare şi până în anul universitar 2005-2006, facultatea a funcţionat cu o singură specializare: Filosofie-Jurnalism, fiind printre puţinele facultăţi din ţară cu o asemenea specializare complexă. Ca urmare a restructurării învăţământului superior pe trei cicluri: licenţă (3 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani), după modelul LMD al universităţilor europene semnatare ale Acordului de la Bologna pentru educaţie, începând cu promoţia înscrisă în anul I în anul universitar 2005-2006, prin HG 88/2005 publicată în Monitorul Oficial Nr. 150/21.02.2005, Facultatea de Filosofie şi Jurnalism a funcţionat cu două specializări acreditate, Jurnalism şi, respectiv, Filosofie, cele două specializări având un plan de învăţământ comun pentru primii doi ani de studiu. Pornindu-se de la specializările amintite acreditate, începând cu anul universitar 2008-2009, prin Hotărârea Senatului Universităţii Spiru Haret, s-au creat două noi facultăţi, şi anume: Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice şi Facultatea de Filosofie şi Studii Culturale. Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice cuprinde două specializări: · JURNALISM, acreditată · COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE, autorizată. Dovadă în acest sens este HG nr. 943/2009 privind modificarea şi completarea HG nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurii instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate. Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii Spiru Haret are MISIUNE DIDACTICĂ ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ şi îşi asumă rolul fundamental în formarea specialiştilor în domeniul de studii de licenţă Ştiinţele comunicării, în acord cu cerinţele, prezente şi de perspectivă, formulate de societatea românească în continuă evoluţie către valorile europene recunoscute. Misiunea asumată se adresează absolvenţilor învăţământului preuniversitar care doresc să se pregătească pentru a deveni specialişti în jurnalism şi în domeniul comunicării, relaţiilor publice într-un mediu universitar performant. Misiunea didactică de formare a specialiştilor în domeniul jurnalismului, comunicării şi relaţiilor publice vizează atât formarea profesională prin studii de licenţă, cât şi formarea continuă prin studii universitate de masterat şi în perspectivă şi de doctorat. Misiunea de cercetare ştiinţifică vizează aspectele formării competenţelor de realizare a unor cercetări şi studii prin antrenarea studenţilor, sub îndrumarea cadrelor didactice, la activitatea de cercetare a facultăţii, în cadrul Centrului propriu de cercetare ştiinţifică, prin participarea lor la sesiunile ştiinţifice studenţeşti şi valorificarea rezultatelor cercetării în revista „Analele Universităţii Spiru Haret”, Seria Jurnalism, unde au o rubrică proprie.

prin Legea nr. 443 din 5 Iulie 2002
publicata in Monitorul Oficial
nr. 491 din 9 Iulie 2002