Prima pagină » Proiecte Fonduri Structurale » PROFIT
PROFIT, Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Italiana, nr. 28, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Telefon : 021.455.1081

PROFIT

PROmotorii FIrmei Tale – pentru regiunea Centru

Despre proiect...

Program: POCU/82/3/7/104254
Denumire proiect: PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru
Data de începere:

 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Valoarea totală a proiectului: 8.722.301,38 lei, din care ajutor de minimis 5.649.811,20 lei.

Durata proiectului: 36 de luni.

Obiectivul general: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale Promovarea culturii antreprenoriale și optimizarea abilităților de a identifica în mod realist și de a aplica în practică idei de afaceri generând efecte pozitive pe termen lung.

Proiectul își propune dezvoltarea competențelor antreprenoriale și crearea de noi afaceri în regiunea Centru (județele Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita și Alba), Sunt prevăzute activități integrate pentru inițierea și dezvoltarea de afaceri în diferite domenii non-agricole, în mediul urban. 336 de persoane vor beneficia de programe de formare profesională în domeniul antreprenoriatului și 36 persoane vor primi granturi în valoare de maxim 35.000 euro pentru implementarea planurilor de afaceri pe care le propun.

Finanțarea planurilor de afaceri în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru” va avea ca rezultat crearea a minim 72 de locuri de muncă (cel puțin 2 pentru fiecare afacere inițiată și dezvoltată) în etapa de implementare a planurilor de afaceri și menținerea lor pentru o perioadă de minim 6 luni. Totodată, vor fi încurajate afacerile care propun măsuri de implementare a unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări.

Obiective de cercetare:

 • Studiu privind dezvoltarea antreprenoriala a zonelor defavorizate din Romania, centrat pe regiunea de dezvoltare centru
 • Elaborare studiu privind bunele practici in domeniul antreprenorial, cu bază de date/ cunostinte on-line
 • Publicare lucrări în domeniu și participare la manifestări științifice


Rezultate de cercetare: Studiu pentru determinarea și stabilirea nevoilor de dezvoltare a antreprenoriatului în regiunea de dezvoltare centru (analiza de nevoi pentru fundamentarea solicitării de finanțare).

Parteneri:

Beneficiar = AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRASOV
Partener = UNIVERSITATEA SPIRU HARET

.

Grupul tinta eligibil al acestui proiect este format din:

 • 336 de persoane din regiunea Centru cu varsta peste 18 de ani, care doresc sa initieze o activitate independenta.
 • Din cele 336 de persoane, 100 de persoane trebuie sa aiba statut de angajat, iar 236 de persoane sa se incadreze in categoria de persoane inactive/someri.
 • Din fiecare judet al Regiunii Centru vor fi selectate minim 20 de persoane.
 • Pentru a putea beneficia de ajutor de minimis, cei interesati trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  • sa fie persoane fizice cu domiciliul/resedinta in Regiunea Centru, in unul dintre cele 6 judete (Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita sau Alba) si care fac parte din categoriile: someri, persoane inactive (student, persoane casnice) sau persoane care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere.

Sunt exclusi de la posibilitatea obtinerii ajutorului de minimis tinerii NEETs cu varsta intre 16 si 24 de ani, care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca.

În etapa de selectie si recrutare a membrilor grupului tinta, fiecare membru dovedeste respectarea conditiilor de eligibilitate, respectiv:

 • isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in regiunea Centru;
 • este absolvent de MINIM studii medii (cu diploma de bacalaureat sau adeverinta);
 • varsta, la data inscrierii in proiect, intre 18-64 de ani; cu exceptia tinerilor NEETS cu varsta intre 16 si 24 de ani (care nu urmeaza o forma de invatamant si care nu au un loc de munca);
 • apartenenta la categoriile de grup tinta;
 • interes pentru dezvoltarea unei afaceri independente;
 • evitarea dublei finantari pentru activitatile din cadrul proiectului

Selectia membrilor grupului tinta se va face pe criteriul “primul venit, primul servit”, sub rezerva respectarii criteriilor de eligibilitate si a indicatorilor proiectului.

Dosarul de candidatura va cuprinde urmatoarele documente:

 1. Cererea de inscriere;
 2. Cartea de Identitate, in termen de valabilitate, in copie conform cu originalul.
 3. Formularul inregistrare a grupului;
 4. Declaratia privind evitarea dublei finantari din care sa rezulte ca nu a mai beneficiat de programe de formare profesionala – Competente Antreprenoriale, cofinantate din Fondul Social European;
 5. Declaratia de consimtamânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 6. Declaratia pe propria raspundere privind apartenenta la grupul tinta corespunzator indicatorilor din proiect.

.

Proiectul are, în conformitate cu schema de antreprenoriat, 3 etape:

Etapa I – Formare antreprenorială

Informarea cu privire la programul de formare antreprenorială, realizată la nivelul fiecărui județ din Regiune, de către experți de informare și selecție grup .

Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială de către partenerul USH.

Derularea programului de formare antreprenorială “Competențe antreprenoriale”, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) – 40/ore.

Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

La selecție pot participa persoanele înscrise la cursul antreprenorial, dar și persoane care nu au participat la programul de formare din cadrul proiectului.

Vor fi selectate:

- Minimum 2 planuri de afaceri propuse în fiecare județ al regiunii Centru;

- Maximum 7 planuri de afaceri care se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul;

- Maximum 3 planuri de afaceri depuse de persoane care nu au participat la programul de formare din cadrul proiectului

Planul de afaceri prevede crearea a minimum 2 locuri de muncă în termen de 6 luni de la data semnării contractului de subvenție și menținerea acestora pe o perioadă minimă de 18 luni.

Efectuarea de stagii de practică pentru minimum 36 de persoane selectate în vederea acordării a ajutorului de minimis, într-o întreprindere care este funcțională și a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat.

 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

Serviciile de consiliere/ consultanță/ mentorat vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri.

Ajutorul de minimis va fi acordat în două tranșe:

 • Maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis, după semnarea contractului de subvenţie;
 • Diferența pâna la valoarea totală a ajutorului de minimis - tranşa este condiționată de obligativitatea beneficiarului de a realiza venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale, în termen de 12 luni de la înființare. În cazul neîndeplinirii acestei condiții, tranșa a doua nu se va acorda.

 

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Supravegherea și urmărirea modului în care se implementează planul de afaceri va fi realizată de către experți ai beneficiarului.