Didactino, Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Italiana, nr. 28, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Telefon : 021.455.1942

Didactino

Didactino - Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică

Aprilie 2014 - Septembrie 2015

Parteneri

Partenerii în proiect sunt agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN și alte organisme publice cu atribuții în formarea cadrelor didactice astfel:

- Solicitant : Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi,

- Partener 1: Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu,

- Partener 2: Universitatea SPIRU HARET.

Beneficiar – Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți Are experiență în coordonarea de proiecte Phare și implementarea de proiecte Phare și POSDRU în parteneriat, în formarea resursei umane implicate în educație, în coordonarea programelor de formare profesională pentru cadrele didactice. Proiectul Phare ,,Șansa noastră este împreună” implementat în parteneriat cu Consiliul Județean, Casa Corpului Didactic, CJRAE/CJAP, Asociatia Română de Consiliere și Sprijin, Asociația Romani “O Ilo rromano” a avut ca scop sprijinirea a 10 școli pilot în aplicarea unor strategii pentru îmbunătățirea mediului educațional , limitarea segregării și egalizarea șanselor la educație pentru copiii și tinerii din grupurile dezavantajate. Proiectele Phare TVET de modernizare a învățământului profesional și tehnic – modernizare infrastructură, formare resurse umane, echipare ateliere școlare a avut ca beneficiare 4 licee din județ. Un alt proiect de succes – Proiectul pentru Învățământul Rural pe cele trei componente: formare cadre didactice, dotare cu materiale didactice, finanțări proiecte școlare. Proiectul MaST 58914 vizează creșterea calității educației la nivel de sistem și de furnizor prin dezvoltarea capacității unităților școlare de a dezvolta competențele cheie în domeniul matematicii, științelor și tehnologiilor. Proiectul ,,Consiliere și orientare pentru o viitoare angajare” vizează asigurarea corelării aspirațiilor elevilor cu oferta educațională și cu cererea pieței muncii.
Partener 1 – Inspectoratul Școlar Județean Sibiu Are expertiză în implementarea de proiecte finanțate din fonduri de pre si post-aderare care vizează îmbunătățirea calității curriculare, egalitate de șanse în învățământ, formarea profesională a cadrelor didactice, consolidarea legaturilor între sistemele educaționale, piața muncii și societatea civilă, prevenirea și diminuarea abandonului școlar, facilitarea accesului la programe educatțonale pentru copiii cu cerințe speciale. “MaST Networking, calitate în dezvoltarea competenețelor cheie de matematică, științe și tehnologii” a vizat creșterea calității educației la nivel de sistem și de furnizor prin dezvoltarea capacității unităților școlare de a dezvolta competențele cheie în domeniul matematicii, științelor și tehnologiilor (MaST). „Dezvoltarea competențelor cheie – premisă a incluziunii sociale”, a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea competențelor cheie în învățământul primar prin crearea/testarea/pilotarea și implementarea unui program educațional integrat în vederea creșterii calității educației la nivel de sistem.
Partener 2 – Universitatea Spiru Haret București Se numără printre universitățile mari din România, considerând numărul de studenți înregistrați și numărul de absolvenți. Are experiență relevantă atât în implementarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă cât și a programelor de formare profesională a adulților. Prin cele 24 facultăți cu 47 specializări acreditate/62 postuniversitare aprobate și centrul de formare propriu, USH dispune de suficiente resurse (logistică, săli dotate corespunzător scopului utilizării, personal didactic cu înaltă calificare și personal auxiliar specializat), care pot fi implicate în organizarea și desfășurarea simultană a unor game largi de programe postuniversitare/CNFP (informatică, matematică, limbă și literatură română/străină, istorie, geografie, muzică, educație fizică și sport, științele educației, psihologie, sociologie, pedagogie, arte, arhitectură, marketing, management, contabilitate, drept, administrație publică) și de formare profesională (inițiere, specializare, perfecționare, calificare/recalificare), în diverse domenii de activitate, pentru un grup țintă numeros, distribuit în toate regiunile de dezvoltare. Prin centrele de cercetare științifică constituite la nivelul facultăților, în cadrul Institutului Central de Cercetare Științifică, USH are capacitatea și experiența de a efectua activități de cercetare în diverse domenii, studii ale pieței muncii și analize sociologice pentru identificarea nevoilor de formare specifice fiecărei regiuni și fiecărei categorii sociale, inclusiv cadre didactice, pe baza cărora se stabilesc programele de formare profesională necesare fiecărei regiuni, pe categorii sociale. USH are o mare experiență în managementul și implementarea proiectelor finanțate din diverse surse: fonduri proprii și/sau private, buget național/european etc. Numai în ultimii ani USH în calitate de solicitant a câștigat prin competiție și a implementat peste 40 proiecte naționale/internaționale educaționale și cu mediul de afaceri, de tip grant/strategic. Dintre acestea,14 sunt cofinanțate prin POSDRU 2007-2013, numai valoarea celor 5 proiecte strategice fiind de aprox. 21 milioane euro.
USH dispune de infrastructură multimedia/comunicații și de aplicații informatice necesare gestionării computerizate a activităților universității.Totodată, dispune de o platformă e-learning performantă, dimensionată pentru susținerea proceselor educaționale specifice în întreaga țară, care se pot desfășura simultan pentru un număr de peste 100000 studenți/masteranzi/participanți la programe postuniversitare și de formare profesională a adulților. Prin politica sa de responsabilitate socială constând în activități didactice, de cercetare și cu caracter social desfășurate la nivel național și internațional, USH se implică continuu și activ în viața socială prin demersuri cu caracter social, prezentul proiect integrându-se în această strategie. Pe domeniile programelor de studii acreditate la facultățile sale, P2 implementează 62 programe postuniversitare aprobate de MEN (domenii: informatică, matematică, limbă și literatură română/străină, istorie, științele educației, psihologie, marketing, management, contabilitate, drept), care corespund nevoilor de formare inițială și continuă identificate pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și are capacitatea de a dezvolta/aproba/implementa și alte programe postuniversitare (domenii: geografie, muzică, educație fizică și sport, sociologie, pedagogie, arte, arhitectură, administrație publică, finanțe și bănci, relații economice internaționale) în vederea satisfacerii cerințelor de formare formulate de participanți și nevoilor de formare a personalului didactic preuniversitar identificate zonal. Prin Centrul de Formare Profesională propriu, USH este furnizor acreditat ANC (CNFPA) pentru programe de formare profesională a adulților în diverse domenii de activitate, în prezent fiind autorizate peste 20 programe de formare (inițiere, specializare, perfecționare, calificare/recalificare).
Grupul țintă

Proiectul vizează un grup ţintă de minimum 2400 de cadre didactice (ISCED 0-6) din sistemul de învăţământ prevuniversitar, care vor fi selectate din 2 regiuni de dezvoltare ale României, respectiv regiunile Sud-Vest (Mehedinţi) şi Centru (Sibiu).

Membrii grupului ţintă, din care 1400 femei şi 790 din mediul rural, vor fi selectaţi conform următoarelor categorii de grup ţintă:

• 95 tineri absolvenţi sub 35 ani, debutanţi în cariera didactică;

• 540 cadre didactice/ personal didactic din învăţământul preşcolar;

• 860 cadre didactice/ personal didactic din învăţământul primar;

• 400 cadre didactice/ personal didactic din învăţământul secundar inferior;

• 505 cadre didactice/ personal didactic din învăţământul secundar superior.

Obiective

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea formării profesionale continue pentru 2400 de cadre didactice (ISCED 0-6) din sistemul de învăţământ prevuniversitar, din regiunile Sud-Vest (Mehedinti) şi Centru (Sibiu), prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii procesului educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

OS1. Dezvoltarea şi autorizarea/ acreditarea de programe de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.

OS2. Dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice de a utiliza metode interactive de predare-învăţare-evaluare şi TIC în implementarea curriculumului centrat pe competenţe.

OS3. Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice în domeniul managementului şcolar adaptat la realităţile sociale actuale, managementului carierei, priorităţilor şi timpului, stresului, schimbării şi conflictului.

OS4. Identificare şi analiză bune practici în formarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea optimizării sistemului de formare profesională iniţială şi continuă a acestora şi, implicit, a procesului educaţional.

OS5. Înfiinţarea a 6 Centre de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare şi Învăţători-CDPEI (câte 3 în fiecare regiune în mediul rural sau oraşe mici) în vederea: asigurării facilităţilor necesare dezvoltării resurselor umane din sistemul de învăţământ preuniversitar prin furnizarea de cursuri de formare profesională continuă; acordării accesului cadrelor didactice din mediul rural şi oraşe mici la resurse moderne şi informaţii de ultimă oră în domeniul pedagogiei, psihologiei, consilierii etc.; dezvoltării comunităţilor de practică şi reţelelor de colaborare (clasice şi virtuale).

Atât obiectivul general, cât şi obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile DMI 1.3, vizând atingerea obiectivelor POSDRU şi DCI POSDRU în materie.

Activitățile proiectului

În cadrul proiectului se realizează următoarele activități:

A1. Management de proiect cuprinde activități specifice pentru pregătirea și asigurarea condițiilor pentru implementarea proiectului; management tehnic și consiliere juridică; management financiar-contabil și achiziții publice; monitorizare continuă și evaluarea proiectului.

A2. Formarea profesională constă în formarea și dezvoltarea profesională continuă a min. 2400 cadre didactice din învățământul preuniversitar din regiunile de dezvoltare vizate, prin programe de formare profesională și/sau postuniversitare (aprobate/autorizate/acreditate CNFP/MEN).

A3. Bune practici în formarea profesională a personalului didactic. Activitatea cuprinde identificarea, cuantificarea și analizarea bunelor practici în formarea profesională a personalului didactic, utilizând instrumente de lucru variate (cercetare cantitativă și calitativă; focus-grupuri; seminarii) care să permită elaborarea unui raport de analiză bune practici.

A4. Centre de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători-CDPEI: înființarea a 6 CDPEI (3/regiune, în mediul rural/orașe mici), pentru asigurarea facilităților necesare dezvoltării resurselor umane din educație, în special învățători și educatoare, prin: a.cursuri formare; b.acces la resurse și informații în domeniul pedagogiei, psihologiei, consilierii; c.crearea de comunități de practică și rețele de colaborare etc.

A5. Informare, promovare și diseminare rezultate. Activitatea prevede: informare și promovare a proiectului; publicare, mediatizare și diseminare rezultate proiect.

Programe de formare

Pentru nevoile de formare deja identificate se organizează/desfăşoară programele de formare profesională şi/sau postuniversitare (aprobate/autorizate/acreditate CNFP/MEN), cu 3 module specifice fiecare:

• 1. Optimizarea învăţării în programe after school (Tehnici de învăţare în programul after school; Activităţi de educaţie în programul after school; Consilierea şi asistarea psihopedagogică a elevilor în programul after school);

• 2. Optimizarea performanţelor profesionale prin consultanţă şi instruire (coaching) cognitiv comportamental (Descrierea,analiza şi evaluarea performanţelor profesionale; Impactul inteligenţei sociale şi emoţionale asupra performanţelor profesionale; Coaching cognitiv comportamnetal pt optimizarea performanţelor profesionale);

• 3. Tehnici de clarificare a valorilor şi educaţiei morale (Personalitate şi dezvoltare morală; Tehnici active de instruire; Tehnici avansate de calrificare a valorilor educaţiei morale);

• 4. Instrumente şi strategii pentru optimizarea calităţii educaţiei la nivelul clasei pregătitoare (Metode şi instrumente de cunoaştere şi evaluare a progresului socio-emoţional al copilului pe parcursul clasei pregătitiare; Strategii de dezvoltare şi optimizare a competenţelor socio-emoţionale în relaţia educator- copil; Adecvarea strategiilor didactice la caracteristicile de dezvoltare cognitive şi emoţionale ale copiilor);

• 5. Scriere, management şi implementare proiecte (Scrierea cererii de finanţare cu respectarea actelor normative în domeniu; Tehnici şi instrumente de management şi implementare proiecte; Proiecte şi programe de intervenţe în comunitate);

• 6. Eficientizarea comunicării în mediul şcolar (Adaptarea comunicării la caracteristicile de personalitate ale elevilor; Comunicare verbală şi nonverbală în activitatea de învăţământ; Etică şi deontologie în relaţiile interpersonale în mediul şcolar);

• 7. Management şcolar adaptat la realităţile societăţii româneşti (Managementul învăţării pentru valorificarea tipurilor de inteligenţă şi stimularea creativităţii elevilor; Managementul resurselor de timp, motivaţie şi competenţă; Tehnici de optimizare a activităţilor didactice);

• 8. Legislaţia învăţământului şi a muncii în context european (Legislaţia educaţiei în România în context european; Legislaţa muncii în mediul educaţional în context european; Statutul personalului didactic);

• 9 Metode de predare-învăţare utilizând tehnologii moderne (Metode inovative de predare/învăţare adaptate la ariile curiculare; Tehnici moderne de evaluare a performanţelor şcolare; Etica şi deontologia în procesul de evaluare).

Programele de formare profesională sunt concepute şi desfăşurate în mod inovator – în sistem e-learning mixt (clasic-faţă în faţă şi online pe platforma e-learning a P2); durată de 90 h pentru 5 module/program a câte 18h/modul (6h clasic şi 12h e-learning). Toate cele 9 programe oferite au 2 module transversale comune (Tehnologii de comunicaţie, multimedia şi elearning în educaţie; Nediscriminare,diversitate, egalitate de şanse şi gen în contextul dezvoltării durabile). Unul dintre cele 5 module ale programului Metode de predare-învăţare utilizând tehnologii moderne e particularizat pe arii curriculare (limbă şi comunicare; matematică şi ştiinţe ale naturii; om şi societate; arte; educaţie fizică şi sport; tehnologii; consiliere şi orientare), ceea ce conferă valoarea adăugată proiectului.

Rezultatele proiectului

Au fost prevăzute următoarele rezultate anticipate:

R1: Managementul proiectului asigurat în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse prin desfăşurarea activităţilor din Graficul activităţilor proiectului pentru realizarea indicatorilor stabiliţi, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

R2: Participanţi la cursurile de formare profesională continuă:

R2.1. minimum 9 programe de formare profesională autorizate;

R2.2. minimum 2400 participanţi mediul rural/ urban, repartizaţi pe categorii specifice;

R2.3. minimum 2400 cadre didactice participante la programe de formare profesională continuă;

R2.4. 2400 participanţi (100%) obţin certifcate/diplome de participare şi absolvire.

R3: Bune practici identificate:

R3.1. metodologie şi instrumente de lucru elaborate;

R3.2. 8 focus grupuri desfăşurate; 1 seminar-focus grup de bune practici desfăşurat;

R3.3. Seminar de bune practici desfăşurat; raport de analiză asupra bunelor practici în domeniul formării profesionale a personalului didactic finalizat.

R4: 6 centre de dezvoltare profesională pentru educatoare şi învăţători înfiinţate şi funcţionale, câte 3 pe judeţ/ regiune.

R5: materiale de informare şi promovare realizate şi distribuite; 2 conferinţe (lansare proiect şi finalizare) desfăşurate; rezultate proiect publicate, mediatizate şi diseminate.