Prima pagină » Program managerial 2022-2026
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

PROGRAM MANAGERIAL
2022 - 2026

 

PROGRAMUL MANAGERIAL
pentru funcţia de rector al
Universităţii Spiru Haret din Bucureşti
(2022 - 2026)

 

 

     Programul managerial are la bază experienţa managerială acumulată în Universitatea Spiru Haret, în cadrul căreia am ocupat diverse funcţii de conducere, inclusiv pe cea de Rector. Acestei experienţe i se adaugă implicarea, ca membru fondator al acestei instituţii academice şi al Fundaţiei România de Mâine, în toate demersurile care au vizat înfiinţarea şi dezvoltarea lor.

     În condiţiile preluării funcţiei de rector, responsabilitatea poziţiei îmi solicita să continui să apăr şi să consoslidez realizările de până atunci şi, în acelaşi timp, să asigur, printr-un management realist, raţional, centrat pe calitate, dezvoltarea instituţiei pe cele trei direcţii fundamentale de activitate: învăţământ, cercetare şi relaţia cu societatea.

     Politicile manageriale pe care le propun sunt expresia cunoaşterii profunde a realităţilor din Universitate, a exigenţelor societăţii şi economiei contemporane, a voinţei proprii de a asigura compatibilitatea ofertei educaţionale cu dezvoltarea explozivă a cunoaşteriii ştiinţifice şi evoluţiei complexe a societăţii, precum şi pentru asigurarea unei înalte calităţi a învăţământului şi cercetării.

 

1. Viziune, valori, misiune, obiective şi opţiune strategică

     Dezvoltarea instituţională este un proces de preluare, evaluare a tot ce a fost mai valoros în trecut şi dezvoltarea acestui patrimoniu. În acest context, susţin respectarea viziunii, valorilor, misiunii şi obiectivelor Universităţii care încă de la început, au definit instituţia ca un factor dinamizator al societăţii, formulate anterior, cărora le aducem unele completări, determinate de cursul evenimentelor interne şi internaţionale din ultimii ani. Potrivit viziunii mele, acţiunile manageriale sunt prin adaptarea la noile cerinţe educaţionale, conferirea altor conţinuturi procesului de învăţare, cercetării ştiinţifice şi relaţiei cu societatea, destinate perfecţionării proceselor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, creşterii calităţii întregii activităţi a instituţiei, dezvoltării procesului de internaţionalizare şi îmbunătăţirii vizibilităţii şi imaginii Universităţii Spiru Haret în ţară şi străinătate.

     Acţiunile manageriale se impun a fi prospective şi anticipative, în măsură să soluţioneze operativ cerinţele reclamate de schimbări şi să încurajeze iniţiativa, mobilitatea şi capacitatea de adaptare, pe de o parte, dar şi să gestioneze ameninţările şi oportunităţile prezente în mediul intern şi extern, pe de altă parte.

     Prin politicile manageriale pe care le voi aplica îmi propun ca USH să rămână fidelă tradiţiei ştiinţifice şi culturale europene şi româneşti şi  să îşi asume în continuare vocaţia de instituţie academică, de învăţământ şi cercetare, care promovează valorile esenţiale ale demnităţii umane, libertăţii de gândire şi acţiune, responsabilităţii individuale şi integrităţii academice.

     În calitate de rector, voi acţiona astfel încât Universitatea să fie direcţionată spre însuşirea, dezvoltarea şi transmiterea cunoaşterii umane, cu prioritate a celei ştiinţifice, generaţiilor actuale şi viitoare şi să urmărească dezvoltarea integrală şi armonioasă a unui sistem de valori capabil să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea la viaţa activă a comunităţii şi societăţii, la obţinerea succesului pe piaţa muncii.

     De asemenea, voi acţiona astfel încât USH să-şi continue misiunea generală a Universităţii asumată de a genera şi transfera cunoaştere către societate, la care se adaugă o serie de elemente din tradiţia universitară (participarea la dezbaterea publică de idei, generarea unei mişcări sociale şi culturale de anvergură naţională, transformarea sa într-un centru de iradiere a culturii şi ştiinţei) care împreună reflectă misiunea proprie a instituţiei.

     În procesul de dezvoltare instituţională a Universităţii Spiru Haret îmi propun ca obiective esenţiale:

- obţinerea unor calificative superioare în evaluarea instituţiei şi recunoaşterea din partea mediului academic;

- consolidarea prestigiului său intern şi internaţional;

- dezvoltarea programelor educaţionale la un nivel ridicat de calitate;

- dezvoltarea puternică a cercetării ştiinţifice pentru a deveni o alternativă la creşterea veniturilor Universităţii;

- creşterea intensivă a implicării Universităţii în dezvoltarea academică și socială, culturală şi artistică a comunităţii.

- transformarea USH într-o universitate antreprenorială.

     Orientarea spre viitor şi centrarea educaţiei pe student este opţiunea strategică a acestui program managerial, pe care o voi asigura prin prioritizarea următoarelor cerinţe:

- cultivarea valorilor moral-civice, general umane, precum şi respectarea regulilor privind mediul înconjurător, social şi cultural;

- desfăşurarea unui învăţământ formativ, care să ofere viitorilor absolvenţi deprinderea de a-şi perfecţiona pregătirea de specialitate şi cultura generală prin stagii de practică variate şi complementare;

- educarea beneficiarilor ofertei Universităţii în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

- gestionarea eficientă a domeniilor de studii de licenţă, masterat şi doctorat, pentru care tinerii manifestă interes deosebit şi care răspund necesităţilor de dezvoltare durabilă a României;

- promovarea cu consecvenţă a interdisciplinarităţii în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice;

- realizarea unui învăţământ superior dinamic, în măsură să integreze obiectiv, în curricula universitară şi în fişele disciplinelor, cuceririle cunoaşterii şi culturii;

- valorificarea tradiţiilor perene ale învăţământului românesc şi a contribuţiilor româneşti la dezvoltarea educaţiei, ştiinţei şi culturii. 

 

2. Promovarea unei noi calităţi în domeniul educaţiei

     Procesul de învăţământ este un domeniu prioritar al managementului Universităţii. Dinamica schimbărilor din ţară şi din străinătate, care se răsfrânge inclusiv asupra acestui domeniu, impune regândirea întregului traseu educaţional şi adaptarea sa la cerinţele noului curs al dezvoltării societăţii. În această perspectivă îmi propun să acţionez pentru:

- organizarea unor programe de instruire a cadrelor didactice, în vederea îmbunătăţirii cunoaşterii şi a aptitudinilor necesare aplicării învăţământului centrat pe student, astfel încât studentul să devină, cu adevărat, un catalizator al procesului de instruire şi consolidare a cunoştinţelor;

- iniţierea, acreditarea şi susţinerea unor programe de studii universitare de licenţă/ masterat noi, în paralel cu eliminarea programelor care nu mai sunt corespunzătoare cerinţelor actuale;

- înfiinţarea şcolii doctorale;

- diversificarea disciplinelor care dezvoltă competenţe antreprenoriale pentru iniţierea unor programe noi de studii;

- atragerea studenţilor, absolvenţilor şi a cadrelor didactice în programe de educaţie continuă;

- redimensionarea şi ajustarea programelor educaţionale în funcţie de atractivitate pentru absolvenţii de liceu şi de evoluţiile pieţei muncii;

- gestionarea domeniilor de studii de licenţă/ masterat pentru care tinerii care manifestă interes deosebit;

- dezvoltarea colegiilor pentru învățământ terțiar nonuniversitar;

- alocarea de stimulente pentru atragerea absolvenţilor de liceu cu capacităţi intelectuale deosebite în programe educaţionale performante (prin competiţie şi acordarea de burse);

- extinderea liniilor de studii în limbile de circulaţie internaţională;

- creşterea numărului de programe educaţionale organizate şi desfăşurate în cooperare cu universităţi din alte ţări;

- substanţializarea ofertei de discipline opţionale pentru a conferi consistenţă practică principiului că studentul îşi aduce aportul la construirea propriei cariere;

- schimbarea viziunii asupra orelor de laborator/proiect, prin transformarea lor în activităţi în care rolul cadrului didactic încetează a mai fi unul de îndrumare pas cu pas, reducându-se la acordarea de consultanţă, recepţionare şi evaluare a lucrărilor;

- creşterea implicării studenţilor în activităţile didactice, inclusiv a participării la orele de curs, seminar, laborator;

- continuarea în ritm susţinut a proceselor de autorizare şi acreditare a programelor de studii de licenţă şi masterat;

- creşterea gradului de utilizare a infrastructurii proprii, îndeosebi a platformei proprii de e-learning de tip Blackboard;

- dezvoltarea programelor postuniversitare de formare şi pregătire profesională continuă;

- extinderea programelor de studii organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă;

- promovarea unor stimulente de excelenţă în predare şi cercetare pentru creşterea motivaţiei cadrelor didactice şi cercetătorilor;

- impulsionarea studenţilor să obţină rezultate excelente la învăţătură, cercetare, practică de specialitate, voluntariat etc.( prin reduceri de taxe, premieri în cărţi, bilete gratuite la spectacole şi competiţii sportive, excursii etc.);

- stimularea participării studenţilor la cursuri, seminarii, activităţi practice etc.;

- încurajarea muncii autonome a studenţilor şi a studiului individual;

- intensificarea activităţii de cooperare cu instituţii de cercetare, cu patronate şi mediul de afaceri, în general, pentru efectuarea practicii de specialitate studenţeşti;

- continuarea dezvoltării disciplinelor tradiţionale cu excelenţă în domeniu, alături de disciplinele inspirate de noul context economic, social şi politic, specific societăţii informaţionale şi a cunoaşterii;

- creşterea calităţii procesului de învăţământ, continuarea implementării culturii pro-calitate în toate sferele de activitate şi la toate nivelurile;

- extinderea cooperării internaţionale pentru atragerea de noi studenţi străini, crearea infrastructurii adecvate acestui proces;

- motivarea studenţilor ca să participe activ şi critic la procedurile de evaluare, concomitent cu perfecţionarea mecanismului de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere, potrivit cerinţelor Cartei universitare şi reglementărilor interne; asigurarea caracterului democratic, transparent şi nediscriminatoriu al alegerilor.

 

3. Interdisciplinaritate şi inovare în cercetarea ştiinţifică

     Orientările şi direcţiile de evoluţie ale cercetării ştiinţifice trebuie să corespundă provocărilor şi cerinţelor societăţii cunoaşterii, dintr-o perspectivă interdisciplinară şi inovatoare. În acest snes, prin politica managerială, îmi propun:

- promovarea excelenţei în activitatea de cercetare ştiinţifică şi constituirea unor structuri adecvate acestui proces (centre, colective, nuclee de cercetare);

- orientarea cercetărilor spre teme fundamentale şi/sau aplicative pentru care şansa finanţării este mai mare;

- eficientizarea activităţilor implicate de depunerea proiectelor de cercetare;

- promovarea de acţiuni susţinute pentru ca angajatorii să se implice în derularea convenţiilor de practică studenţească, precum şi în absorbţia absolvenţilor;

- încurajarea creşterii gradului de utilizare şi diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice;

- iniţierea de noi parteneriate şi consolidarea celor existente între Universitatea Spiru Haret şi alte universităţi, companii, instituţii, organizaţii şi asociaţii profesionale şi implicarea cadrelor didactice, a cercetătorilor şi studenţilor;

- organizarea unor dezbateri pe teme fundamentale vizând direcţiile de dezvoltare, problemele şi provocările majore ale societăţii româneşti şi lumii contemporane şi implicarea activă a Universităţii Spiru Haret în aceste dezbateri;

- creşterea ratei de succes în competiţiile de proiecte;

- mărirea numărului de publicaţii cu cotaţii ISI, Thomson, Scopus etc. şi asigurarea vizibilităţii acestora;

- creşterea mobilităţii internaţionale a cercetătorilor;

- creşterea implicării studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică;

- îmbunătăţirea vizibilităţii ştiinţifice a Universităţii Spiru Haret în mediul educaţional prin intensificarea efortului publicistic şi participarea la manifestări ştiinţifice.

 

4. Dinamizarea raporturilor de cooperare internaţională

     Ca rector, voi acţiona în direcţia consolidării şi dezvoltării realizărilor în acest domeniu, concomitent cu iniţierea de noi colaborări, cu o largă deschidere spre mediile internaţionale, cu prioritate a celor academice, ştiinţifice şi culturale.

     Pentru realizarea acestui obiectiv strategic îmi propun să acţionez în următoarele direcţii:

- elaborarea unui program operaţional privind dezvoltarea raporturilor internaţionale de cooperare şi parteneriat ale USH şi promovarea imaginii instituţiei;

- identificarea şi participarea la proiecte şi programe susţinute financiar de organisme internaţionale publice sau private;

- identificarea, elaborarea şi realizarea unor programe educaţionale comune cu universităţi din străinătate;

- intensificarea participării cadrelor didactice la evenimente şi manifestări de mare relevanţă economică şi ştiinţifică internaţională;

- sprijinirea extinderii mobilităţilor internaţionale pentru studenţi prin programe susţinute de UE şi prin burse acordate de USH;

- dezvoltarea de parteneriate internaţionale pentru organizarea în comun a şcolilor de vară;

- promovarea excelenţei în activitatea de cercetare ştiinţifică şi constituirea unor structuri adecvate acestui proces (centre, colective, nuclee de cercetare);

- încurajarea şi susţinerea participării studenţilor la concursuri internaţionale;

- diversificarea mijloacelor şi modalităţilor de promovare şi consolidare a imaginii Universităţii în mediul academic, economic şi social;

- utilizarea manifestărilor internaţionale ştiinţifice, educaţionale, cultural-artistice, sportive etc. pentru cunoaşterea realizărilor ştiinţifice ale USH şi promovarea potenţialului său de creaţie.

 

5. Competenţă şi performanţă în domeniul resurselor umane

     Resursele umane reprezintă factorul determinant care asigură dezvoltarea instituţională, la nivelul actual al cerinţelor, standardelor şi criteriilor de performanţă.

     Pentru realizarea acestui deziderat, în calitate de rector, îmi propun următoarele:

- dezvoltarea competenţelor şi performanţelor profesionale şi antreprenoriale ale personalului USH (didactic şi administrativ);

- promovarea creativităţii şi antreprenoriatului, ca factori-cheie ai îmbunătăţirii calităţii;

- crearea şi asigurarea unor condiţii corespunzătoare exigenţelor actuale de studiu, transmitere a cunoştinţelor şi de perfecţionare personalului didactic;

- promovarea unui sistem eficient de evaluare a performanţelor profesionale;

- asigurarea numărului optim de cadre didactice pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ;

- atragerea şi recrutarea de cadre didactice din străinătate care să susţină activităţi didactice în cadrul programelor de studii în limbi străine, pe termen mediu şi lung;

- atragerea şi recrutarea unor cadre didactice şi cercetători români performanţi, plecaţi în străinătate, în cadrul proiectelor de cercetare;

- creşterea gradului de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii;

- aplicarea cu consecvenţă a unor criterii clare privind promovarea personalului didactic şi de cercetare, adecvarea continuă a structurii de personal, în conformitate cu cerinţele partenerilor din ţară şi străinătate;

- informarea permanentă a personalului didactic şi de cercetare din USH asupra problemelor curente.

 

6. Managementul calităţii

     Pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi a standardelor de calitate în educaţie şi cercetare vom acţiona în următoarele direcţii:

  • îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi cercetării în concordanţă cu exigenţele Spaţiului European al Învăţământului Superior şi al Cercetării ştiinţifice;
  • crearea unui sistem transparent de informare cu  privire la calitate;
  • dezvoltarea relaţiilor USH cu mediul economico-social, crearea unor mecanisme care să asigure promovarea acestor relaţii;
  • implicarea studenţilor în asigurarea internă a calităţii, participarea la evaluarea activităţii didactice şi în procesul de adoptare a deciziilor manageriale.

     Periodic se va evalua satisfacţia studenţilor, absolvenţilor şi angajatorilor.

     Cu privire la calitatea programelor de studii se va acţiona pentru:

- asigurarea transparenţei;

- accentuarea încrederii comunităţii academice în performanţele Universităţii privind calitatea învăţământului şi cercetării;

- dezvoltarea culturii calităţii la nivelul Universităţii;

- creşterea vizibilităţii USH în mediul academic european şi internaţional.

     Dezvoltarea culturii calităţii se va analiza prin:

  • autoevaluarea şi evaluarea instituţională externă;
  • evaluarea satisfacţiei studenţilor, absolvenţilor şi angajatorilor faţă de serviciile oferite de USH;
  • revizuirea periodică şi completarea procedurilor de asigurare a calităţii şi altor documente interne;
  • revizuirea standardelor de calitate şi alinierea acestora la standardele europene şi la principiile celor mai bune practici pe plan european şi mondial.

 

7. Infrastructură competitivă şi echilibru financiar

     Universitatea şi-a edificat o infrastructură academică modernă şi performantă, care asigură desfăşurarea, în condiţii optime, a procesului de învăţământ şi de cercetare.

     Îmi propun ca, printr-o politică managerială eficientă să asigur, în continuare, baza materială pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor asumate de Universitate, prin alocarea de resurse financiare adecvate.

     În acest sens, încurajăm următoarele demersuri:

- elaborarera unor planuri realiste de dezvoltare şi de investiţii în raport de veniturile previzionate şi de priorităţile strategice ale USH;

- achiziţionarea de noi licenţe şi reînnoirea celor existente, pentru software-uri specializate necesare desfăşurării procesului educaţional şi activităţilor de cercetare ştiinţifică;

- reabilitarea imobilelor care au suferit degradări;

- înlocuirea echipamentelor, aparaturii şi mobilierului uzat din sălile de curs/seminar şi laboratoare;

- gestionarea judicioasă a resurselor financiare ale Universităţii;

- atragerea de finanţări din activităţi de cercetare şi din donaţii;

- creşterea mumărului studenţilor, inclusiv a celor străini;

- adoptarea unei strategii de finanţare fundamentată pe alocarea diferenţiată a resurselor în funcţie de performanţă;

- identificarea îmbunătăţirilor necesare în procesele educaţionale esenţiale şi minimizarea costurilor;

- calcularea, evaluarea şi revizuirea costurilor pentru fiecare program de studii;

- utilizarea eficientă a spaţiilor şi obţinerea de venituri prin organizarea unor activităţi cu caracter tranzitoriu sau permanent, în parteneriat cu mediul privat.  

 

     Prin prevederile prezentului Program managerial susţin obiectivele strategice ale Universităţii pentru perioada 2022-2026 şi care vor fi adaptate permanent la cerinţele operaţionale ale procesului de învăţământ şi cercetării ştiinţifice, în funcţie de reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu şi de schimbările care se produc în învăţământ, cercetare şi relaţia cu societatea.

     Acţiunile strategice preconizate vor contribui la implicarea pregnantă a Universităţii Spiru Haret în activitatea socială, economică şi culturală a ţării, precum şi la transformarea acesteia într-un for de dezvoltare a învăţământului, ştiinţei şi culturii în spiritul valorilor naţionale şi europene.

 

 

 

Conf.univ.dr. AURELIAN A. BONDREA