Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

Program managerial 2014-2018

            Programul managerial, are la bază experienţa managerială acumulată în Universitatea Spiru Haret, în cadrul căreia am ocupat diverse funcţii de conducere, inclusiv pe cea de Rector, în perioada 2010-2014. Acestei experienţe i se adaugă implicarea, ca membru fondator al acestei instituţii academice şi a Fundaţiei România de Mâine, în toate demersurile care au vizat înfiinţarea şi dezvoltarea lor.

În condiţiile preluării funcţiei de rector, responsabilitatea poziţiei îmi solicita să continui, să apăr şi să consoslidez realizările de până atunci şi, în acelaşi timp, să asigur, printr-un management realist, raţional, centrat pe calitate, dezvoltarea instituţiei pe cele trei direcţii fundamentale de activitate: învăţământ, cercetare şi relaţia cu societatea.

Mandatul nostru, cum bine se cunoaşte, a debutat în condiţii nepropice, generate atât de efectele Hotărârii de guvern din august 2009, cât şi de atmosfera creată în jurul Universităţii, întreţinută interesat de adversari ai instituţiei noastre academice. A trebuit să facem cu toţii un efort uriaş ca să putem echilibra situaţia, Universitatea fiind în pericol de a cădea victimă acestora. Ne-am recules şi am pornit o operă dificilă de reconstrucţie, ale cărei rezultate le judecăm astăzi fără părtinire.

Politicile manageriale pe care le propunem sunt expresia cunoaşterii profunde a realităţilor din Universitate, atât pe latura lor pozitivă, cât şi pe cea negativă şi a voinţei noastre de a înlătura deficienţele care încă se mai  manifestă, pentru a fi îndreptăţiţi să aspirăm la o poziţie mai înaltă a instituţiei şi, evident, la un  viitor mai sigur.

1. Viziune, valori, misiune, obiective şi opţiune strategică

Dezvoltarea instituţională este un proces care nu presupune renunţarea la trecut şi realizarea unui nou început de la punctul 0.  Este, în primul rând, o preluare, evaluare şi dezvoltare a tot ce a fost mai valoros în trecutul imediat sau mai îndepărtat. De aceea, susţinem respectarea în continuare a viziunii, valorilor, misiunii şi obiectivelor Universităţii, formulate anterior, cărora le aducem unele completări, determinate de cursul evenimentelor interne şi internaţionale din ultimii ani. În acest sens, acţiunile manageriale, potrivit viziunii noastre, sunt destinate perfecţionării proceselor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, creşterii calităţii întregii activităţi a instituţiei, dezvoltării procesului de internaţionalizare şi îmbunătăţirii vizibilităţii şi imaginii Universităţii Spiru Haret în ţară şi străinătate.

           Fidelă tradiţiei ştiinţifice şi culturale europene şi româneşti, Universitatea Spiru Haret îşi asumă în continuare vocaţia de instituţie academică, de învăţământ şi cercetare, încorporând valorile esenţiale ale demnităţii umane, libertăţii de gândire şi acţiune, responsabilităţii individuale şi integrităţii academice.

          Viziunea Universităţii este direcţionată spre însuşirea, dezvoltarea şi transmiterea cunoaşterii umane, cu prioritate a celei ştiinţifice, generaţiilor actuale şi viitoare.

          Universitatea urmăreşte dezvoltarea integrală şi armonioasă a unui sistem de valori capabil să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea la viaţa activă a comunităţii şi societăţii, la obţinerea succesului pe piaţa muncii.

          Universitatea Spiru Haret îşi asumă în continuare misiunea de învăţământ şi cercetare.

          Ca instituţie de învăţământ academic, misiunea generală a Universităţii este de a genera şi transfera cunoaştere către societate, la care se adaugă o serie de elemente din tradiţia universitară (participarea la dezbaterea publică de idei; generarea unei mişcări sociale şi culturale de anvergură naţională; transformarea sa într-un centru de iradiere a culturii şi ştiinţei) care împreună reflectă misiunea proprie a instituţiei.

           Obiectivele esenţiale ale procesului de dezvoltare instituţională a Universităţii Spiru Haret constau în:

 • promovarea pe poziţii superioare a instituţiei;
 • consolidarea prestigiului său intern şi internaţional;
 • dezvoltarea programelor educaţionale la un nivel ridicat de reputaţie academică internaţională;
 • dezvoltarea puternică a cercetării ştiinţifice pentru a deveni o alternativă la creşterea veniturilor Universităţii;
 • creşterea intensivă a implicării Universităţii în dezvoltarea academico-socială, culturală şi artistică a comunităţii.

          Opţiunea strategică, reprezentată de orientarea spre viitor şi centrarea educaţiei pe student, va fi asigurată prin prioritizarea următoarelor cerinţe:

 • cultivarea respectului pentru valorile moral-civice general umane, precum şi pentru mediul înconjurător natural, social şi cultural, naţional şi internaţional;
 • desfăşurarea unui învăţământ formativ, care să ofere viitorilor absolvenţi deprinderea de a-şi perfecţiona pregătirea de specialitate şi de cultură generală;
 • educarea beneficiarilor ofertei Universităţii în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • gestionarea eficientă a domeniilor de studii de licenţă, masterat şi doctorat, pentru care tinerii manifestă interes deosebit şi care răspund necesităţilor actuale şi viitoare de dezvoltare durabilă a României;
 • promovarea cu consecvenţă a interdisciplinarităţii în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice;
 • realizarea unui învăţământ superior dinamic, în măsură să integreze obiectiv, în curricula universitară şi în fişele disciplinelor, cuceririle noi, semnificative pe plan mondial, ale cunoaşterii şi culturii;
 • valorificarea tradiţiilor perene ale învăţământului românesc şi a contribuţiilor româneşti la dezvoltarea educaţiei, ştiinţei şi culturii. 

2. Promovarea unei noi calităţi în domeniul educaţiei

Procesul de învăţământ este un domeniu prioritar al managementului Universităţii. Dinamica schimbărilor din ţară şi din străinătate, care se răsfrânge inclusiv asupra acestui domeniu, impune regândirea întregului traseu educaţional şi adaptarea sa la cerinţele noului curs al dezvoltării societăţii. În această perspectivă ne propunem să acţionăm pentru:

 • organizarea unor programe de instruire a cadrelor didactice, în vederea îmbunătăţirii cunoaşterii şi a aptitudinilor necesare aplicării învăţământului centrat pe student, astfel încât studentul să devină, cu adevărat, un catalizator al procesului de instruire şi consolidare a cunoştinţelor;
 • instruirea periodică a cadrelor didactice şi studenţilor (pe grupe de lucru) pentru îmbunătăţirea cunoaşterii şi aplicării conceptelor de „îmbunătăţire continuă”, „procese de îmbunătăţire continuă a calităţii”, „calitate”, „managementul calităţii”;
 • iniţierea, acreditarea şi susţinerea unor programe de studii universitare de licenţă/ masterat noi, în paralel cu eliminarea programelor care nu mai sunt corespunzătoare cerinţelor actuale;
 • diversificarea disciplinelor care dezvoltă competenţe antreprenoriale pentru iniţierea unor programe noi de studii;
 • redimensionarea şi ajustarea programelor educaţionale în funcţie de atractivitate pentru absolvenţii de liceu şi de evoluţiile pieţei muncii; gestionarea domeniilor de studii de licenţă/ masterat pentru tinerii care manifestă interes deosebit;
 • iniţierea şi dezvoltarea unui proiect pentru atragerea absolvenţilor de liceu cu capacităţi intelectuale deosebite în programe educaţionale performante (prin competiţie şi acordarea de burse pentru elevii de liceu foarte buni);
 • extinderea liniilor de studii în limbile engleză şi franceză;
 • creşterea numărului de programe educaţionale organizate şi desfăşurate în cooperare cu universităţi din alte ţări;
 • substanţializarea ofertei de discipline opţionale pentru a conferi consistenţa practică principiului că studentul îşi aduce aportul la construirea propriei cariere;
 • schimbarea viziunii asupra orelor de laborator/proiect, prin transformarea lor în activităţi în care rolul cadrului didactic încetează a mai fi unul de îndrumare pas cu pas, reducându-se la acordarea de consultanţă, recepţionare şi evaluare a lucrărilor;
 • creşterea implicării studenţilor în activităţile didactice, inclusiv a participării la orele de curs, seminar, laborator;
 • continuarea în ritm susţinut a proceselor de autorizare şi acreditare a programelor de studii de licenţă şi masterat;
 • creşterea gradului de utilizare a infrastructurii proprii, îndeosebi a platformei proprii de e-learning de tip Blackboard;
 • dezvoltarea programelor postuniversitare de formare şi pregătire profesională continuă;
 • extinderea programelor de studii organizate la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă.

3. Interdisciplinaritate şi inovare în cercetarea ştiinţifică

Orientările şi direcţiile de evoluţie ale cercetării ştiinţifice trebuie să corespundă provocărilor şi cerinţelor societăţii cunoaşterii, dintr-o perspectivă interdisciplinară şi inovatoare.

Opţiunile noastre în acest domeniu sunt:

 • orientarea cercetărilor spre teme fundamentale şi/sau aplicative pentru care şansa finanţării este mai mare;
 • scurtarea substanţială a duratei depunerii unui proiect de cercetare;
 • promovarea unei acţiuni susţinute pentru ca angajatorii să se implice în respectarea  convenţiilor de practică studenţească, inclusiv în ceea ce priveşte absorbţia absolvenţilor;
 • încurajarea creşterii gradului de utilizare şi diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în mediul intern şi extern;
 • iniţierea de noi parteneriate şi consolidarea celor existente între Universitatea Spiru Haret şi alte universităţi, companii, instituţii, organizaţii şi asociaţii profesionale;
 • organizarea unor dezbateri pe teme fundamentale vizând direcţiile de dezvoltare, problemele şi provocările majore ale societăţii româneşti şi lumii contemporane şi implicarea activă a Universitţii Spiru Haret în aceste dezbateri;
 • creşterea ratei de succes în competiţiile de proiecte;
 • mărirea numărului de publicaţii cu cotaţii ISI, Thomson, Scopus etc. şi asigurarea vizibilităţii acestora;
 • creşterea mobilităţii internaţionale a cercetătorilor;
 • creşterea implicării studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică;
 • îmbunătăţirea vizibilităţii ştiinţifice a Universităţii Spiru Haret în mediul educaţional naţional şi internaţional.

4. Dinamizarea raporturilor de cooperare internaţională

Realizările în acest domeniu trebuie să fie consolidate şi dezvoltate, concomitent cu iniţierea de noi colaborări, cu o largă deschidere spre mediile internaţionale, cu prioritate a celor academice, ştiinţifice şi culturale.

Pentru realizarea acestui obiectiv strategic ne propunem să acţionăm în următoarele direcţii:

 • elaborarea unui program operaţional privind dezvoltarea raporturilor internaţionale de cooperare şi parteneriat ale USH şi promovarea imaginii instituţiei;
 • identificarea şi participarea la proiecte şi programe susţinute financiar de organisme internaţionale publice sau private;
 • identificarea, elaborarea şi realizarea unor programe educaţionale comune cu universităţi din străinătate;
 • intensificarea participării cadrelor didactice la evenimente şi manifestări de mare relevanţă economică şi ştiinţifică internaţională;
 • sprijinirea extinderii mobilităţilor internaţionale pentru studenţi prin programe susţinute de UE şi prin burse acordate de USH;
 • dezvoltarea de parteneriate internaţionale pentru organizarea în comun a şcolilor de vară;
 • încurajarea şi susţinerea participării studenţilor la concursuri internaţionale;
 • intensificarea participării USH la târgurile educaţionale internaţionale.

5. Competenţă şi performanţă în domeniul resurselor umane

Resursele umane reprezintă, în concepţia noastră, factorul determinant, care asigură dezvoltarea instituţională, la nivelul actual al cerinţelor, standardelor şi criteriilor de performanţă.

Pentru realizarea acestui deziderat, ne propunem să suţinem următoarele demersuri:

 • dezvoltarea competenţelor şi performanţelor profesionale şi antreprenoriale ale personalului USH (didactic și administrativ);
 • promovarea creativității și antreprenoriatului, ca factori-cheie ai îmbunătățirii calității;
 • asigurarea unui mediu de lucru colegial, cu respectarea valorilor fundamentale ale Universității;
 • promovarea unui sistem eficient de evaluare a performanțelor profesionale;
 • asigurarea resurselor umane calificate pentru susţinerea de cursuri în mediul internațional;
 • atragerea și recrutarea de cadre didactice din străinătate care să susțină activități didactice în cadrul programelor de studii în limbi străine, pe termen mediu și lung;
 • atragerea și recrutarea unor cadre didactice și cercetători români performanți, plecați în străinătate, în cadrul proiectelor de cercetare;
 • creșterea gradului de absorție a absolvenților pe piața muncii;
 • aplicarea cu consecvență a unor criterii clare privind promovarea personalului didactic și de cercetare, adecvarea continuă a structurii de personal, în conformitate cu cerințele partenerilor din țară și străinătate;
 • informarea permanentă a personalului didactic și de cercetare din USH asupra problemelor curente.

6. Infrastructură competitivă şi echilibru financiar

Universitatea şi-a edificat o infrastructură academică modernă şi performantă, care asigură desfăşurarea, în condiţii optime, a procesului de învăţământ şi de cercetare. Chiar şi în condiţiile restrictive actuale, ne propunem ca printr-o politică managerială eficientă să asigurăm în continuare baza materială pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor asumate de Universitate, prin alocarea de resurse financiare adecvate. În acest sens, încurajăm următoarele demersuri:

 • elaborarera unor planuri realiste de dezvoltare şi de investiţii în raport de veniturile previzionate şi de priorităţile strategice ale USH;
 • achiziţionarea de noi licenţe şi reînnoirea celor existente, pentru software-uri specializate necesare desfăşurării procesului educaţional şi activităţilor de cercetare ştiinţifică;
 • reabilitarea imobilelor care au suferit degradări;
 • înlocuirea echipamentelor, aparaturii şi mobilierului uzat din sălile de curs/seminar și laboratoare;
 • gestionarea judicioasă a resurselor financiare ale Universității;
 • atragerea de finanțări din activități de cercetare și din donații;
 • adoptarea unei strategii de finanțare fundamentată pe alocarea diferențiată a resurselor în funcție de performanță;
 • identificarea îmbunătățililor necesare în procesele educaționale esențiale și minimizarea costurilor;
 • calcularea, evaluarea și revizuirea costurilor pentru fiecare program de studii;
 • utilizarea eficientă a spațiilor și obținerea de venituri prin organizarea unor activități cu caracter tranzitoriu sau permanent, în parteneriat cu mediul privat. 

Prevederile prezentului Plan managerial susțin obiectivele strategice ale Universității pentru perioada 2014-1018 și vor fi adaptate permanent la cerințele operaționale ale procesului de învățământ și cercetării științifice, în funcție de reglementările naționale și internaționale în domeniu şi de schimbările care se  produc în învăţământ, cercetare şi relaţia cu societatea.

Acţiunile strategice preconizate vor contribui la implicarea pregnantă a Universităţii Spiru Haret în activitatea socială, economică și culturală a țării, precum şi la transformarea acesteia într-un for de dezvoltare a învățământului, științei și culturii în spiritul valorilor naționale și europene.

 

Conf.univ.dr. AURELIAN A. BONDREA