Prima pagină » Misiunea Universității Spiru Haret
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

MISIUNEA UNIVERSITĂȚII SPIRU HARET

     

           Conform Cartei Universității Spiru Haret, misiunea generală a Universităţii, ca instituţie de învăţământ superior, constă în capacitatea de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin:

a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar, nonuniversitar terţiar şi postuniversitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a beneficiarilor procesului educaţional şi al satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic;

b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, ingineriei, artelor, literelor, prin realizarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.

           Universitatea oferă tuturor membrilor comunităţii condiţiile necesare pentru valorificarea aptitudinilor personale prin învăţământ, cercetare ştiinţifică şi activităţi socioculturale.

           Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturale, la promovarea pluralismului opţiunilor şi la dezvoltarea culturii politice şi civice.

           Universitatea îşi asumă rolul de pol de creaţie ştiinţifică şi tehnologică pentru sprijinirea tuturor unităţilor economice, de învăţământ şi sociale din regiune.

           Universitatea are misiunea de promovare a valorilor culturii naţionale şi universale.

           Misiunea Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior particulară, reflectă atât misiunea generală a unei astfel de instituţii, cât şi elemente care derivă din tradiţia universitară românească:

a) „să fie un centru în jurul căruia să se grupeze o cât mai întinsă activitate ştiinţifică…, să fie o tribună de pe care ştiinţa înaltă să fie expusă în toată libertatea, condiţie esenţială pentru libera ei dezvoltare” (Spiru Haret);

b) „să ajute, în primul rând, la formarea, îmbogăţirea şi înnobilarea societăţii prin cultivarea ştiinţei” (Dimitrie Gusti);

c) „să reprezinte o comunitate socială de viaţă şi de concepţie, care se înfăptuieşte prin strânsa conlucrare a profesorilor cu studenţii la acea operă obştească – monument ce se clădeşte de veacuri – care este ştiinţa” (Dimitrie Gusti);

d) „pe lângă cercetarea ştiinţifică şi crearea ştiinţei, care formează esenţa ei şi îi justifică dreptul la existenţă, universitatea trebuie să-şi propună încă două ţinte, şi anume: formarea personalităţii spirituale a studentului şi pregătirea pentru o profesiune” (Petre Andrei);

e) „să fie nişte vaste centre de cultură în care să găsească mijlocul de a se manifesta întreaga mişcare culturală a ţării în ce are ea mai bun şi mai înalt” (Spiru Haret);

f) „să fie o instituţie în care viitorul neamului şi al statului nostru se pregăteşte” (Spiru Haret).

           Pentru îndeplinirea misiunii sale generale şi specifice, Universitatea Spiru Haret şi-a fixat următoarele obiective majore:

a) crearea şi organizarea structurilor instituţionale necesare predării, învăţării, evaluării cunoştinţelor transmise în procesul educaţional, cercetării ştiinţifice, corespunzător exigenţelor asumate de către o instituţie de învăţământ superior performantă;

b) modernizarea permanentă a procesului de învăţământ, în toate dimensiunile sale, prin perfecţionarea permanentă a programelor de studii universitare, în strânsă corelaţie cu progresul societăţii bazate pe cunoaştere, cu cerinţele concrete ale vieţii economico-sociale;

c) asumarea principiului calităţii şi transpunerea acestuia în întreaga activitate desfăşurată în Universitate;

d) dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, prin implicarea eficientă a cadrelor didactice, a cercetătorilor şi studenţilor, realizarea de parteneriate în acest domeniu cu universităţi, institute de cercetare ştiinţifică, unităţi economico-sociale, comunităţi locale etc., din ţară şi din străinătate;

e) autoevaluarea/evaluarea periodică a activităţii didactice şi ştiinţifice, având în vedere standardele şi indicatorii de performanţă, bunele practici naţionale şi internaţionale, care probează calitatea procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice;

f) centrarea întregii activităţi pe student, pe formarea şi educarea acestuia la un nivel cât mai înalt;

g) orientarea constantă spre viitor, dar şi cultivarea şi conservarea celor mai importante valori şi tradiţii;

h) promovarea şi dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor ştiinţifici;

i) realizarea unui management performant şi transparent;

j) educarea studenţilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii, înţelegerii reciproce, colaborării şi toleranţei;

k) menţinerea relaţiilor profesionale, ştiinţifice, de colaborare şi de sprijin reciproc cu absolvenţii Universităţii;

l) afirmarea performanţelor ştiinţifice ale membrilor comunităţii universitare pe plan intern şi internaţional;

m) extinderea şi diversificarea formelor de cooperare interinstituţională pe plan naţional şi internaţional;

n) asigurarea surselor de finanţare, consolidarea, extinderea şi modernizarea permanentă a bazei materiale, a patrimoniului Universităţii, gestionarea lor judicioasă şi eficientă.