Prima pagină » Arhiva centrala
Universitatea Spiru Haret
Adresa : Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030045
Telefon : (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76

ARHIVA CENTRALĂ A UNIVERSITĂȚII SPIRU HARET BUCUREȘTI

ARHIVA CENTRALĂ  A UNIVERSITĂȚII SPIRU HARET BUCUREȘTI

 

INFIINȚARE

Arhiva Centrală a Universității Spiru Haret din București, a luat ființă ca o necesitate obiectivă, dat fiind volumul mare de documente create de către toate segmentele de activitate: departamente, secretariate de facultăți, compartimente, birouri  și servicii.

LEGISLAȚIE / BAZA LEGALĂ

Funcționarea  Arhivei Centrale a Universității Spiru Haret din București, are la bază LEGEA 16 / 1996, Normele de Aplicare ale acesteia (Ordinul de zi nr. 217 / 23.05.1996) cu modificările și completările ulterioare, precum și regulamentele interne administrative ale universității, cu privire la înființarea, deținerea și funcționarea arhivelor în format instituționalizat.


ACTIVITĂȚI  PRINCIPALE ALE ARHIVEI CENTRALE

- iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul unităţii respective; asigură legătura cu Arhivele Naţionale, în vederea verificării şi confirmării Nomenclatorului Arhivistic, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului arhivei la constituirea dosarelor;

- verifică şi preia de la birouri/secretariate/compartimente, pe bază de inventare, dosarele (unitățile arhivistice) constituite/create de către acestea; păstrează și conservă în condițiile legii, documente cu termene de păstrare diferite;

- întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit; asigură actualizat evidenta tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă; selecționează și elimină în condițiile legii, documente cu termene de păstrare expirate;

- cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;  

- pune la dispoziţie pe bază cerere și de semnătură diverse documente spre vizionare,  ţine evidenţa documentelor împrumutate temporar compartimentelor creatoare; confirmă prin referat parcursurile universitare ale studenților universității;

- organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale (Legea 16/1996);  

 - informează  conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a fondurilor arhivistice;

- pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale, toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

- pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale.


COMUNICAREA PUBLICĂ / SOLUȚIONAREA SOLICITĂRILOR

- personalul arhivei procedează zilnic la soluționarea în temei și în termen legal a tuturor solicitărilor;

- documentele cele mai frecvent solicitate și restituite, sunt: diplomele de bacalaureat, diplomele de licență, foi matricole, fișe școlare sau copii ale acestora, de la facultăți ale universității, care s-au desființat;

- similar, în cazul facultăților care sunt active din cadrul universității, păstrarea / conservarea, restituirea  acestor documente originale, se face de către secretariatele acestor facultăți, ele deținând fiecare, arhiva secundară de secretariat;

- restituirea de documente în format original, se face titularului acestui document sau unei alte persoane ce deține o procură notarială în acest sens, potrivit Art.47 aliniatul 5 din Normele de Aplicare a legii 16/1996 ("diplomele, certificatele de studii, actele de stare civila sau alte acte originale personale aflate în dosare, se restituie titularului sub semnatură, reţinându-se la dosar o copie, certificată de responsabilul arhivei”).

* Program eliberare / restituire documente în original : Luni-Joi: 09.00-15.00, Vineri: 09.00-13.00.

 

SEDIU ȘI DATE DE CONTACT 

Sediul: Str. Fabricii nr. 46 G., sectorul 6, București;    

E-mail: arhiva@spiruharet.ro

Birouri depozitare: 0213169785, 0213169786,  solicitați interior: 10.470 sau 10.074

Șef compartiment:  Tel. 0214551042;